Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, podatnicy mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z pozarolniczej działalności gospodarczej wykonywanej samodzielnie lub prowadzonej w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, jeżeli:

1) w roku poprzedzającym rok podatkowy:

a) uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 150.000 euro, lub

b) uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 150.000 euro,

2) rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej - bez względu na wysokość przychodów.

Ryczałt jest uproszczoną formą rozliczeń podatkowych, gdyż podatek dochodowy kalkulowany jest w oparciu o przychód, a nie dochód. W związku z tym przedsiębiorca nie musi kalkulować i księgować kosztów, które byłyby potrzebne do rozliczeń podatku dochodowego na zasadach ogólnych. Ewidencja w ryczałcie jest zatem uproszczona i mniej pracochłonna dla przedsiębiorcy.

Aktualny limit obowiązuje od 2008 roku. W projekcie zaproponowano podniesienie progu opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych z działalności gospodarczej do kwoty 250.000 euro.

Zmiana ma na celu zmniejszenie obciążeń administracyjnych związanych z wypełnianiem obowiązków podatkowych i ponoszonych przez najmniejsze podmioty. Podwyższenie obecnego maksymalnego rocznego progu przychodów uprawniającego do korzystania z ryczałtu umożliwi uproszczenie procedur podatkowych dla większej grupy małych przedsiębiorców.

Jak twierdzą projektodawcy, objęcie większej grupy małych podatników uproszczonymi formami rozliczania podatków ułatwi wykonywanie działalności gospodarczej, a w konsekwencji powinno przyczynić się do większej aktywności gospodarczej małych przedsiębiorców.