W stosunku do aktualnie obowiązującego wzoru formularza PIT-39, wzór określony w projekcie z 8 sierpnia 2013 r. zawiera następujące zmiany:

1) na dole pierwszej strony:

- zwrot „*) Pouczenie" zmieniono na wyraz „Pouczenia",

- po wyrazach „Dz. U. z 2012 r. poz. 1015" wstawiono przecinek i wyrazy „z późn. 59 zm.,

- dodano pouczenie o odpowiedzialności karnej skarbowej za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie;

2) w części K, w związku z zastąpieniem dotychczasowego oświadczenia o odpowiedzialności karnej skarbowej stosownym pouczeniem (umiejscowionym na dole pierwszej strony), zmieniono tytuł tej części oraz usunięto wyrazy „Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością".

Resort finansów proponuje, aby zmieniony wzór miał zastosowanie do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od dnia 1 stycznia 2013 r.

Przypomnijmy, wzór PIT-39 to formularz zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, wraz z objaśnieniami co do sposobu jego wypełnienia, terminu i miejsca składania. Formularz ten jest przeznaczony dla podatników, którzy uzyskali dochody lub ponieśli stratę z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych po dniu 31 grudnia 2008 r., opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30e ustawy o PIT.

Obowiązek złożenia zeznania podatkowego oznaczonego symbolem PIT-39 wynika z art. 45 ust. 1a pkt 3 ustawy o PIT. Zeznanie składa się w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Podatnicy, którzy w Polsce podlegają ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, osiągający dochody ze źródeł przychodów położonych na terytorium RP za pośrednictwem płatników nieobowiązanych do dokonania rocznego obliczenia podatku, jeżeli zamierzają opuścić terytorium RP przed dniem 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, są obowiązani złożyć zeznanie podatkowe przed terminem opuszczenia terytorium RP.