W piątek 18 stycznia wpłynął do Sejmu rządowy projekt nowelizacji ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zaproponowane zmiany umożliwią dokonywanie zwrotu w przypadku wprowadzenia w Nomenklaturze Scalonej zmiany polegającej na zastąpieniu oznaczenia kodu CN oleju napędowego wykazanego w ustawie, jeżeli klucz przejścia opracowany przez Eurostat będzie wskazywał taką zmianę. Projektowany przepis będzie miał zastosowanie również w przypadku zmian polegających na oznaczeniu kodów CN oleju napędowego kilkoma nowymi oznaczeniami kodów CN.

Ponadto proponuje się umożliwienie dokonywania zwrotu zapłaconego podatku akcyzowego od biopaliw. Uwzględniając dostępny na rynku asortyment paliwowy oraz informacje z raportów Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Z raportów na temat funkcjonowania krajowego rynku biopaliw wynika, że do produkcji rolnej w 2011 r. wykorzystane zostało około 120 tys. ton estrów (144,6 tys. m3). W roku tym było zarejestrowanych czterech rolników wytwarzających biopaliwa na potrzeby prowadzonej własnej działalności rolniczej, którzy łącznie zużyli ich 27,8 m3.

Nowelizacja doprecyzowuje, którym producentom rolnym spełniającym kryteria podmiotu znajdującego się w trudnej sytuacji ekonomicznej, nie będzie przysługiwał zwrot podatku akcyzowego. W projekcie ustawy proponuje się również zmianę, zgodnie z którą załączane do wniosku o zwrot kopie faktur, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego, nie będą wymagały potwierdzania ich zgodności z oryginałem przez upoważnionego przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta) pracownika urzędu gminy lub miasta.