Projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług przewiduje przekształcenie ogólnej zasady powstawania obowiązku podatkowego na „upływ miesiąca w którym dokonano dostawy lub wykonano usługę”. Dotychczas było to wystawienie faktury, nie później jednak niż 7 dni od dnia wydania towarów wykonania usługi dla podatników oraz dzień wydania towaru wykonania usługi dla osób nie będących podatnikami. Ponadto zlikwidowane zostaną dotychczasowe szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego i wprowadzona ma zostać niewielka liczba nowych szczególnych momentów, powiązanych z wystawieniem faktury lub otrzymaniem zapłaty.

Zdaniem Rady Podatkowej PKPP Lewiatan, zmiany te znacznie lepiej odwzorowują przepisy zawarte w Dyrektywie VAT, a jednocześnie przyspieszają moment zapłaty podatku od wykonanych czynności (w niektórych przypadkach nawet o kwartał), co ma charakter ściśle fiskalny. Stanowią też istotną rewolucję w stosunku do polskich podatników i używanych przez nich systemów księgowych. Mimo, że uproszczą one system podatkowy dla znacznej grupy podatników, będą jednocześnie stanowić dla nich znaczące obciążenie w pierwszym okresie.

Zmiana ta spowoduje konieczność wymiany lub aktualizacji dotychczas użytkowanych systemów księgowych oraz przyspieszenia terminu zapłaty podatku. Wymaga to czasu niezbędnego do przygotowania się podatników do zmian, zarówno w zakresie zabezpieczenia finansowania, jak i kosztów dostosowania się do nowych zasad. Tym samym zmiana w tym zakresie powinna przewidywać znacznie dłuższe niż zazwyczaj vacatio legis. Należy rozważyć czy okres ten nie powinien wynieść nawet 6 do 12 miesięcy.

Eksperci Lewiatana uważają, że zmiana ta pogorszy sytuację dużych podmiotów świadczących usługi w sektorze usług masowych (np. usługi telekomunikacyjne, dostawcy mediów), w których część należności dotyczy opłat abonamentowych za przyszłe okresy, a część rozliczenia za zaszłe okresy. Projektowane przepisy nie dopuszczają bowiem wystawiania faktur z góry (przed wykonaniem usług np. w zakresie abonamentu) zaś ujęcie w jednej fakturze należności za przyszłe okresy i przeszłe będzie wymagać rozliczenia jej w dwóch różnych okresach rozliczeniowych.

Dodatkowym problemem może być ich zdaniem rozliczanie niewielkich nadpłat (np. 5 groszy), które będzie trzeba zidentyfikować, wystawić dla nich odrębną fakturę oraz ją wysłać. Pomijając już koszt wystawienia faktury i jej wysyłki (2-5 zł), sama identyfikacja tych nadpłat jest znaczącym utrudnieniem administracyjnym dla podatników świadczących usługi masowe. W niektórych przypadkach jest to po prostu niemożliwe.Dla usług masowych zasadne byłoby: umożliwienie wcześniejszego fakturowania należności, powiązanie momentu powstania obowiązku podatkowego z datą fakturowania lub upływem okresu, w którym wystawiono fakturę lub wyłączenie obowiązku rozliczania nadpłaconych kwot.

Na tym tle poważne wątpliwości budzi zdaniem Rady Podatkowej określenie momentu powstania obowiązku podatkowego dla usług budowlanych i budowlano-montażowych w związku z wystawieniem faktury, która powinna być wystawiona nie później niż 30 dni od dnia wykonania usługi. Spowoduje to odsunięcie momentu powstania obowiązku podatkowego o miesiąc lub nawet dwa w porównaniu do innych podatników, zaś w przypadku wcześniejszego wystawienia faktury (nawet błędnego) spowoduje to powstanie obowiązku podatkowego mimo braku otrzymania zapłaty lub braku wykonania usługi. Wątpliwości te są istotne, choć zmiana ta nie jest uzasadniona w żaden sposób specyfiką świadczenia takich usług w porównaniu np. do usług masowych opisanych powyżej.

źródło: www.pkpplewiatan.pl