Zgodnie z przepisami nowelizacji, z dniem 1 września 2011 r. identyfikatorem podatkowym osób fizycznych objętych rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami VAT jest numer PESEL, zaś dla pozostałych podatników NIP.

Także w konsekwencji zmian wprowadzonych nowelizacją, podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy podlegają obowiązkowi ewidencyjnemu, nie są obowiązani dołączać zgłoszenia identyfikacyjnego do składanego zeznania podatkowego. Muszą jedynie pamiętać, aby zgłoszenia tego dokonać nie później niż w terminie przewidzianym do złożenia pierwszej deklaracji, zeznania, informacji bądź oświadczenia, albo wraz z dokonaniem pierwszej wpłaty podatku lub zaliczki na podatek.

Dodatkowo z dniem 1 stycznia 2012 r., w przypadku zmiany miejsca zamieszkania przez podatnika dla którego numerem identyfikacji podatkowej jest PESEL, za dokonanie aktualizacji uznaje się podanie przez tego podatnika aktualnego adresu w składanej deklaracji lub innym dokumencie związanym z obowiązkiem podatkowym.

W świetle powyższego, w drukach składanych przez podatników lub płatników PIT przygotowany przez resort finansów projekt rozporządzenia wprowadzona nowe standardy w zakresie danych identyfikacyjnych oraz danych adresowych. Ponadto z bloków stanowiących informację o załącznikach usunięte zostały pozycje dotyczące formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych. Jednocześnie w celu upowszechnienia informacji o możliwości składania projektowanych wzorów drogą elektroniczną, w nagłówku wszystkich wzorów wprowadzono stosowny opis.

Projekt rozporządzenia zmienia 12 wzorów: rocznego obliczenia podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym (PIT-40), zeznań o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej ) straty w roku podatkowym (PIT-37, PIT-36, PIT-38, PIT-36L, PIT-39) oraz załączników do zeznań (PIT/D, PIT/O, PIT/M, PIT?B, PIT/Z, PIT/ZG).

Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2012 r., ale wzory stanowiące załączniki do niego będą miały zastosowanie do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od dnia 1 stycznia 2011 r., z wyjątkiem podatników, którzy przed dniem wejścia w życie tych przepisów złożą zeznanie na dotychczasowym formularzu. Dotyczyć to będzie podatników podlegających w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, którzy obowiązani są złożyć zeznanie podatkowe przed opuszczeniem terytorium RP.