Obecne wzory banderol na tytoń do palenia zastąpione mają zostać nowymi, które uwzględniać będą zróżnicowanie gramatury opakowania jednostkowego, natomiast bez zmian pozostaną pozostałe elementy banderol, takie jak kolorystyka i oznaczenie numeru ewidencyjnego.

Poza nowymi wzorami banderol rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz. U. Nr 221, poz. 1450), zmienia wysokość kwot stanowiących wartość banderol podatkowych, wpłacanych w celu otrzymania banderol na tytoń, w zależności od zawartości wyrobu w opakowaniu jednostkowym. W związku z planowanym wzrostem z dniem 1 stycznia 2011 r. o jeden punkt procentowy podatku VAT, zmieniona ma być także wysokość kwot wpłacanych na pokrycie kosztów wytworzenia banderol podatkowych oraz wysokość kosztów wytworzenia banderol legalizacyjnych.

Podmioty obowiązane do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy składają wstępne zapotrzebowanie na banderole na następny rok do dnia 30 października roku poprzedzającego. Ze względu jednak na to, że rozporządzenie to wchodzi w życie 2 grudnia 2010 r., czyli juz po tym terminie, złożone przez podatników  zapotrzebowania dotyczyć będą starych wzorów banderol na tytoń. Aktualizacja wstępnego zapotrzebowania na banderole na rok 2011 powinna zostać złożona do właściwego urzędu w ciągu 14 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

Jolanta Mazur