Zasadniczo regulacje zawarte w tym rozporządzeniu są kontynuacja rozwiązań przyjętych w dotychczas obowiązującym akcie wykonawczym, a potrzeba wydania nowego rozporządzenia wynikła przede wszystkim z konieczności dostosowania jego przepisów do wchodzącej w życie 1 kwietnia nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług.

Nowelizacja ta zmienia m.in. system naliczania i odliczania podatku VAT w obrocie złomem, a konsekwencją tego jest odejście od określania w sposób szczególny obowiązku podatkowego dla dostaw złomu poprzez uchylenie art. 19 ust. 13 pkt 5 ustawy i zastosowanie w tym zakresie zasad ogólnych. W związku z tym w akcie wykonawczym, jako bezprzedmiotowe, należało wykreślić odwołanie do tego przepisu przy określaniu terminu wystawiania faktury.

Nowe brzmienie przepisu § 24 ust. 1 pkt 2 wynika ze zmiany art. 106 ust. 7 ustawy będącej konsekwencją wprowadzenia mechanizmu odwróconego obciążenia w handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych i określenia, że w przypadku tych czynności są wystawiane faktury wewnętrzne. W efekcie w rozporządzeniu przewidziano, że również w przypadku świadczenia usług, dla których podatnikiem jest ich usługobiorca, faktury mogą nie zawierać NIP-u kontrahenta.

Dodano też przepis przejściowy, zgodnie z którym, w przypadku dostaw złomu stalowego i żeliwnego, złomu metali nieżelaznych, z wyłączeniem złomu metali szlachetnych, dokonanych przed dniem wejścia w życie tego rozporządzenia, w stosunku do których nie powstał obowiązek podatkowy przed dniem wejścia w życie tego rozporządzenia, fakturę wystawia się nie później niż z chwilą powstania obowiązku podatkowego i nie wcześniej niż 30. dnia przed powstaniem obowiązku podatkowego.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) wchodzi w życie 1 kwietnia 2011 r.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX