W ich opinii przedsiębiorca, który uzyskał interpretacje indywidualną w okresie, kiedy nie istniały jeszcze przepisy dopuszczające możliwość jej wygaszenia, powinien mieć zagwarantowany komfort polegania na tej interpretacji. Otrzymując wiążącą interpretację, podatnik ma zapewnienie jej trwałości, tj. że może być ona zmieniona (zdezaktualizowana) wyłącznie na skutek zmiany przepisu, który podlega interpretacji lub podlegającej kontroli sądowej decyzji ministra finansów

Natomiast projektowany przepis ustawy nowelizującej stanowiący, że do interpretacji wydanych na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej stosuje się przepisy o zmianie, uchyleniu oraz stwierdzeniu wygaśnięcia interpretacji indywidualnej w brzmieniu nadanym ustawą nowelizującą, wprowadzi możliwość wygaszenia tysięcy wcześniej wydanych interpretacji indywidualnych.

Zobacz też: Resort finansów doprecyzuje klauzulę dotyczącą unikania opodatkowania >>