Prowadzę działalność gospodarczą i kupiłam samochód ciężarowy z jednym rzędem siedzeń i zamontowaną kratką, który odpowiadał warunkom przewidzianym w art. 86 ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT. Pojazd ten, jako środek trwały, został przyjęty do użytkowania i jednorazowo zamortyzowany (100%). Po roku zdemontowałam kratkę i przerobiłam na 4 miejsca; zmieniła się kwalifikacja samochodu ciężarowego na samochód osobowy.
Co w tej sytuacji z amortyzacją: czy będzie się to wiązało z koniecznością zrobienia korekty amortyzacji, jeśli tak - to w jakiej wysokości?

Moim zdaniem korekta amortyzacji nie jest wymagana.
Art. 22k ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f., stanowi, że podatnicy, w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej oraz mali podatnicy, mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50.000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych.

Przepis powyższy nie ma zastosowania do podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności gospodarczej, który w roku rozpoczęcia tej działalności, a także w okresie 2 lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, prowadził działalność gospodarczą samodzielnie lub jako wspólnik spółki niemającej osobowości prawnej lub działalność taką prowadził małżonek tej osoby, jeżeli między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa.

Przepisy nie odnoszą się do sytuacji, w której po pewnym okresie użytkowania środek trwały zamortyzowany jednorazowo zostanie sprzedany lub gdy zmieni się jego przeznaczenie - to zaś oznacza, że opisana w treści pytania zmiana kwalifikacji samochodu na osobowy nie pociąga za sobą konieczności korygowania odpisów amortyzacyjnych.