Wprowadzenie w ustawie o podatku od towarów i usług legalnej definicji systemu gazowego i zmianę definicji wyrobu akcyzowego poprzez wyłączenie z niej gazu dostarczanego w systemie gazowym zakłada opublikowany na stronie Ministra Finansów projekt nowelizacji tej ustawy.

Projektowane zmiany wynikają z konieczności dostosowania ustawy do implementowanej dyrektywy Rady 2009/162/UE. W obecnie obowiązującym art. 2 pkt 27 ustawy pojęcie systemu gazowego oraz elektroenergetycznego definiowane jest poprzez odwołanie do przepisów ustawy - Prawo energetyczne.  Projekt zakłada, że jako system gazowy traktować należy system gazowy znajdujący się na terytorium Unii Europejskiej lub jakąkolwiek sieć połączoną z takim systemem. Bez zmian natomiast pozostaje definicja systemu elektroenergetycznego.

Szczególne przepisy dotyczące sposobu opodatkowania będą miały zastosowanie tak jak obecnie do importu i dostaw gazu w systemie gazowym, jak również do energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym, energii cieplnej lub chłodniczej w sieciach dystrybucji energii cieplnej lub chłodniczej. Projekt przewiduje także rozszerzenie przewidzianego w art. 45 ust. 1 pkt 10 ustawy zwolnienia od podatku VAT na import gazu przywożonego na statkach, który zostanie następnie wprowadzony do systemu gazowego lub sieci gazociągów kopalnianych.

Jolanta Mazur

źródło www.mf.gov.pl stan z dnia 18 listopada 2010 r.