Pytanie

Spółka w latach poprzednich nie składała informacji CIT-ST mimo, że zatrudniała pracowników których miejsce wykonywania pracy było na terenie innych miejscowości niż siedziba Spółki. Obecnie Spółka chce złożyć zaległe informację CIT-ST.
Czy oprócz informacji które powinna złożyć za dany okres (Spółka płaciła miesięczne zaliczki) Spółka powinna również złożyć informację roczną CIT-ST (za dany rok podatkowy)?
Jeżeli tak to czy w tym celu powinna złożyć korektę zeznania CIT-8?
Standardowo informacja CIT-ST za dany rok stanowi załącznik do zeznania CIT-8.

Odpowiedź

Informację CIT-ST składa się przynajmniej dwukrotnie, tj. w terminie wpłaty zaliczki na podatek w przypadku braku obowiązku złożenia deklaracji, za 1. miesiąc roku podatkowego, a także z rocznym zeznaniem podatkowym (CIT-8), za ostatni miesiąc roku podatkowego. Złożenie brakującej informacji za ostatni miesiąc w mojej ocenie będzie wymagało korekty CIT-8.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - dalej u.p.d.o.p. - podatnicy posiadający zakłady (oddziały) położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż właściwa dla ich siedziby są obowiązani składać do urzędu skarbowego w terminie wpłat zaliczek miesięcznych lub kwartalnych oraz załączać do zeznania o wysokości dochodu (straty) informacje, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami, w celu ustalenia dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Szczegółowe zasady w zakresie informacji składanych przez podatników dotyczących zakładów (oddziałów) oraz liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w poszczególnych zakładach zostały określone w rozporządzeniu ministra finansów z 4 grudnia 2007 r. w sprawie rozliczeń dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. Obowiązujące formularze informacji noszą oznaczenia CIT-ST - informacja podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z CIT i CIT-ST/A - informacja o zakładach (oddziałach).

Wskazane rozporządzenie stanowi w § 4 ust. 2, że informacja podatnika jest przekazywana naczelnikowi urzędu skarbowego:
1) w terminie wpłaty zaliczki na podatek - za pierwszy miesiąc roku podatkowego;
2) każdorazowo w terminie wpłaty zaliczki na podatek, jeżeli w trakcie roku podatkowego wystąpią zmiany stanu zatrudnienia, wpływające na zmianę procentowego udziału liczby zatrudnionych w zakładach, położonych na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego;
3) łącznie z rocznym zeznaniem podatkowym - za ostatni miesiąc roku podatkowego.

Zatem jeżeli w trakcie roku podatkowego nie wystąpią zmiany stanu zatrudnienia, podatnik ma obowiązek przekazać informację CIT-ST dwukrotnie: w terminie wpłaty zaliczki na podatek w przypadku braku obowiązku złożenia deklaracji, za 1. miesiąc roku podatkowego, a także z rocznym zeznaniem podatkowym (CIT-8), za ostatni miesiąc roku podatkowego.

Mając na uwadze, że informacja ta jest załącznikiem do zeznania CIT-8 (poz. 21), w opisanym przypadku złożenie CIT-ST w mojej ocenie będzie wymagało korekty CIT-8 w zakresie pozycji 21.

Odpowiedź pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego