Przepisy podatkowe nie wyłączają prawa do złożenia spóźnionej deklaracji VAT w trakcie trwania kontroli czy postępowania podatkowego.

W trakcie trwania kontroli podatkowej u podatnika ulega zawieszeniu prawo do dokonania korekty deklaracji. Oznacza to, że w czasie trwania kontroli podatkowej lub skarbowej podatnik nie może złożyć korekty deklaracji w zakresie objętym kontrolą. Ograniczenie to nie dotyczy jednak deklaracji pierwotnej, czyli deklaracji składanej po raz pierwszy za dany okres rozliczeniowy. Jeżeli podatnik zapomniał złożyć deklarację VAT w terminie, to nie ma prawnych ograniczeń dotyczących możliwości złożenia deklaracji w trakcie prowadzenia postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej. Organ podatkowy będzie musiał ją przyjąć bez możliwości odmawiania jej skuteczności.

Pojawia się jednak pytanie czy opłacalne jest składanie deklaracji, jeżeli w stosunku do danego podatnika zostało juz wszczęte postępowanie lub kontrola podatkowa. Odpowiedź jest twierdząca, ponieważ skraca się okres naliczania odsetek za zwłokę. Ponadto należy pamiętać, że przepisy kodeksu karnego skarbowego inaczej kwalifikują opóźnienie w złożeniu deklaracji, a inaczej niezłożenie tej deklaracji w ogóle. W tym pierwszym przypadku działanie podatnika jest traktowane jako wykroczenie, natomiast w drugim - już jako przestępstwo skarbowe.

źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 28 kwietnia 2011 r.