Podpisana 22 lutego 2011 r. w Rijadzie Konwencja między Polską a Arabią Saudyjską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania oparta jest o aktualną wersję Modelowej Konwencji OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku. W przypadku Polski, jej postanowieniami zostały objęte podatki dochodowe od osób prawnych oraz osób fizycznych. W przypadku Arabii Saudyjskiej, umową objęto Zakat oraz podatek dochodowy włącznie z podatkiem od działalności inwestycyjnej w gaz ziemny. Po ratyfikacji, Konwencja będzie miała zastosowanie do osób fizycznych i osób prawnych mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce, w Królestwie Arabii Saudyjskiej lub w obu Umawiających się Państwach, gdzie określenie "osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie" oznacza każdą osobę, która wg prawa tego Państwa podlega tam opodatkowaniu ze względu na: jej miejsce zamieszkania, miejsce stałego pobytu, siedzibę zarządu. Termin ten powinien obejmować także to Państwo oraz każdą jednostkę jego podziału terytorialnego lub organ władzy lokalnej.

Najważniejsze postanowienia Konwencji to:

1. Dochód z majątku nieruchomego

Konwencja przewiduje możliwość opodatkowania dochodu z majątku nieruchomego (w tym także majątku przedsiębiorstwa) również przez państwo miejsca położenia nieruchomości. Powyższe dotyczy także dochodu z gospodarstw rolnych i leśnych.

2. Zyski przedsiębiorstw

Konwencja przewiduje możliwość opodatkowania zysków osiąganych przez zakład prowadzony przez przedsiębiorstwo jednego z Umawiających się Państw na terytorium drugiego Państwa - przez to drugie Państwo, ale tylko w takiej mierze, w jakiej zyski mogą być przypisane temu zakładowi. Przypisywanie zysków zakładowi - przypisuje się mu takie zyski, które osiągnąłby, gdyby zamiast prowadzenia działalności na rzecz siedziby głównej swojego przedsiębiorstwa, prowadził działalność samodzielnie, na wolnym rynku.

3. Transport morski i lotniczy

Zyski osiągane z eksploatacji w transporcie międzynarodowym statków morskich lub statków powietrznych podlegają opodatkowaniu tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym znajduje się miejsce faktycznego zarządu przedsiębiorstwa. Określenie "Zyski osiągane z eksploatacji w transporcie międzynarodowym statków morskich lub statków" zostało rozszerzone o zyski z czarteru statków morskich i powietrznych, zyski z dzierżawy tych statków bez załogi i wyposażenia, zyski z używania lub dzierżawy kontenerów.

4. Przedsiębiorstwa powiązane

Konwencja zawiera przepis umożliwiający dokonanie tzw. korekty wtórnej, w przypadku zakwestionowania przez jedno z Umawiających się Państw stosowanych cen transakcyjnych między przedsiębiorstwami powiązanymi. Zapis ten umożliwia usunięcie tzw. ekonomicznego podwójnego opodatkowania.

5. Opodatkowanie dochodów z dywidend

Dywidendy wypłacane przez spółkę mającą siedzibę w Umawiającym się Państwie osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie. Jednakże dywidendy te mogą być opodatkowane także w tym Umawiającym się Państwie i według prawa tego Państwa, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma swoją siedzibę, ale - jeżeli odbiorca dywidend jest ich właścicielem - podatek ten nie może przekroczyć 5 proc. kwoty dywidendy brutto. Określenie "dywidendy" obejmuje dochód z udziałów (akcji), akcji gratisowych, praw do udziału w zysku, akcji górniczych, akcji założycieli lub innych praw do udziału w zyskach, jak również dochód z innych praw w spółce, który zgodnie z prawem podatkowym Państwa, w którym spółka wypłacająca te dywidendy ma siedzibę, jest pod względem podatkowym traktowany jak dochód z udziałów (akcji). Pojęcie to nie będzie obejmowało dochodu z wierzytelności. Jeżeli rezydent jednego Umawiającego się Państwa uprawniony do dywidend prowadzi działalność w drugim Umawiającym się Państwie, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma siedzibę przez zakład tam położony i gdy udział, z tytułu którego dywidendy są wypłacane wiąże się z działalnością tego zakładu - wówczas powinny być stosowane przepisy dotyczące zakładu.

6. Dochody z odsetek

Z uwagi na uwarunkowania religijne, strona saudyjska wnioskowała podczas negocjacji o zastąpienie standardowo stosowanego terminu "odsetki" określeniem "dochód z wierzytelności". Zmiana terminologii nie ma żadnego wpływu na zastosowanie przepisu. Termin "dochód z wierzytelności" oznacza dochód z wszelkiego rodzaju wierzytelności zabezpieczonych bądź niezabezpieczonych hipoteką i zarówno zawierających bądź nie prawo do udziału w zyskach osiąganych przez dłużnika, a w szczególności dochody z państwowych papierów wartościowych oraz dochody z obligacji lub skryptów dłużnych, włącznie z premiami i nagrodami związanymi z takimi papierami wartościowymi, obligacjami lub skryptami dłużnymi. Odsetki powstające w Umawiającym się Państwie, wypłacane osobie będącej rezydentem drugiego Umawiającego się Państwa, podlegają opodatkowaniu w państwie miejsca powstawania odsetek - wg stawki od 5 proc. kwoty brutto odsetek.

7. Należności licencyjne

Należności licencyjne powstające w Umawiającym się Państwie, wypłacane osobie będącej rezydentem drugiego Umawiającego się Państwa, podlegają opodatkowaniu w państwie miejsca powstawania należności licencyjnych - wg stawki od 10 proc. kwoty brutto tych należności.

8. Zyski majątkowe

Zyski osiągane przez rezydentów Umawiających się Państw tytułem przeniesienia własności nieruchomości położonych na terytorium drugiego z tych Państw mogą być opodatkowane w państwie miejsca położenia tych nieruchomości. Zyski osiągane przez rezydentów Umawiających się Państw z tytułu przeniesienia własności akcji lub innych porównywalnych praw, których więcej niż 50 proc. wartości pochodzi z nieruchomości położonych w drugim Państwie - mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie. Zyski z przeniesienia własności majątku innego niż ww. podlegają opodatkowaniu w państwie rezydencji podatkowej zbywcy.

9. Praca najemna

Uposażenia pracowników najemnych mających miejsce zamieszkania w jednym Państwie i zatrudnionych w drugim Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie, jeżeli zatrudnienie trwa dłużej niż 183 dni w okresie 12 miesięcy rozpoczynającym się lub kończącym w danym roku podatkowym. Wynagrodzenia otrzymane w związku z wykonywaniem pracy na pokładzie statku morskiego lub statku powietrznego, mogą być opodatkowane w tym Umawiającym się Państwie, w którym znajduje się miejsce faktycznego zarządu przedsiębiorstwa.

10. Metoda unikania podwójnego opodatkowania

Konwencja wprowadza, dla rezydentów obu Umawiających się Państw, jako metodę ogólną unikania podwójnego opodatkowania, metodę zaliczenia proporcjonalnego. Metoda proporcjonalnego zaliczenia polega na tym, że podatek zapłacony od dochodu osiągniętego za granicą jest zaliczany na poczet podatku należnego w kraju rezydencji podatkowej, obliczonego od całości dochodów w takiej proporcji, w jakiej dochód ze źródeł zagranicznych pozostaje w stosunku do całości dochodu podatnika.

11. Wymiana informacji

Konwencja przewiduje pełną klauzulę wymiany informacji, opartą na art. 26 Modelowej Konwencji OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku. Klauzula ta umożliwia uzyskanie informacji niezbędnych do weryfikacji prawidłowości deklarowanej podstawy opodatkowania w stosunkach polsko-saudyjskich, również w przypadku, gdy informacje te są chronione tajemnicą bankową.

12. Protokół do Konwencji

Protokół do Konwencji przewiduje zapisy mające na celu uwzględnienie specyfiki prawa wewnętrznego Arabii Saudyjskiej. Z tego względu, dla uniknięcia wątpliwości podczas stosowania Konwencji, stwierdzono, że określenie "osoba" odnosi się również do Państwa, jego jednostek terytorialnych i organów władz lokalnych, natomiast określenie "osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę" odnosi się również do osób prawnych prowadzących wyłącznie działalność religijną, charytatywną, itp. lub prowadzących działalność mającą na celu zapewnienie świadczeń emerytalnych. W Protokole zamieszczono także postanowienie w brzmieniu "zyski osiągane przez przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa z eksportu towarów do drugiego Umawiającego się Państwa, nie podlegają opodatkowaniu w tym drugim Umawiającym się Państwie. W przypadku, gdy umowa eksportowa obejmuje inne czynności podejmowane w drugim Umawiającym się Państwie poprzez zakład, zyski osiągnięte z takiej działalności mogą być opodatkowane w drugim Umawiającym się Państwie". Niezależnie od zamieszczenia ww. postanowienia w Protokole, strona polska stosowałaby przepisy umowne w identyczny sposób.