Pytanie

Polski przedsiębiorca, zarejestrowany do VAT, ale nie do VAT-UE, kupił samochód osobowy od niemieckiej firmy. Jednak nieświadomy konsekwencji, nie dokonał wcześniej rejestracji do VAT-UE, więc na fakturze jest 19 porc. niemieckiego VAT.
Czy można z tej sytuacji wybrnąć - dokonać rejestracji do VAT-UE i poprosić niemiecką firmę o skorygowanie faktury o VAT?
Jeśli nie, to czy trzeba naliczyć 23 proc. VAT od ceny brutto z faktury, do odliczenia byłoby tylko 50 proc., bo to samochód osobowy, a podatnik nie będzie prowadził ewidencji przebiegu na cele VAT?
Czy istnieje inne, możliwe rozwiązanie, aby odzyskać niemiecki VAT i uniknąć naliczania 23 proc. od ceny brutto z tej faktury?

Odpowiedź

Zgłoszenia VAT UE należy dokonać przed dokonaniem wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT). Dokonanie zgłoszenia VAT UE nie będzie skuteczne dla WNT dokonanych wcześniejszej niż to zgłoszenie.
O tym, czy możliwe jest skorygowanie faktury VAT wystawionej przez niemieckiego dostawcę decydują przepisy obowiązujące w Niemczech, a nie w Polsce.
Podstawę opodatkowania w WNT stanowi wartość brutto, obejmująca całą kwotę jaką nabywca zapłacił za samochód, w tym kwotę podatku od wartości dodanej naliczoną przez niemieckiego kontrahenta.
Jedynym, moim zdaniem, rozwiązaniem aby odzyskać niemiecki VAT jest skorzystanie z procedury zwrotu podatku od wartości dodanej określonej Dyrektywą 2008/9/WE Rady z 12 lutego 2008 r.(Dz. Urz. UE L nr 44, str. 23 z późn. zm.) i w rozporządzeniu ministra finansów z 24 grudnia 2009 r. w sprawie wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Wspólnoty Europejskiej.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 97 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - dalej u.p.t.u., podatnicy, o których mowa w art. 15 u.p.t.u., podlegający obowiązkowi zarejestrowania jako podatnicy VAT czynni, są obowiązani przed dniem dokonania m.in. pierwszego wewnątrzwspólnotowego nabycia (WNT) zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego w zgłoszeniu rejestracyjnym, o którym mowa w art. 96 u.p.t.u., o zamiarze rozpoczęcia wykonywania tych czynności.

Jak wynika z literalnego brzmienia art. 97 ust. 1 u.p.t.u., zgłoszenia VAT UE należy dokonać przed dokonaniem WNT, a więc dokonanie zgłoszenia VAT UE nie będzie skuteczne dla WNT dokonanych wcześniejszej niż to zgłoszenie.
O tym, czy możliwe jest skorygowanie faktury VAT wystawionej przez niemieckiego dostawcę decydują przepisy obowiązujące w Niemczech, a nie w Polsce.

Zgodnie z art. 30a ust. 1 u.p.t.u. do ustalenia podstawy opodatkowania w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów stosuje się odpowiednio art. 29a ust. 1, 6, 7, 10 i 11 u.p.t.u. Z kolei art. 29a ust. 6 pkt 1 u.p.t.u. stanowi, że podstawa opodatkowania obejmuje podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku, przy czym przez kwotę podatku należy rozumieć kwotę podatku od towarów i usług, a nie kwotę podatku od wartości dodanej zdefiniowanej w art. 2 pkt 11 u.p.t.u. jako podatek od wartości dodanej nakładany na terytorium państwa członkowskiego, z wyjątkiem podatku od towarów i usług nakładanego u.p.t.u.

W interpretacji indywidualnej z 7 maja 2014 r., ILPP4/443-63/14-3/ISN, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu potwierdził, że podstawę opodatkowania w WNT stanowi wartość brutto, obejmująca całą kwotę jaką nabywca zapłacił za samochód, w tym kwotę podatku od wartości dodanej.

Szczegółowe zasady zwrotu podatku od wartości dodanej, przewidzianego w Dyrektywie 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej podatnikom niemającym siedziby w państwie członkowskim zwrotu, lecz mającym siedzibę w innym państwie członkowskim określa Dyrektywa 2008/9/WE Rady z 12 lutego 2008 r. (Dz. Urz. UE L Nr 44, s. 23 z późn. zm.). Natomiast w przepisach krajowych kwestie te zostały uregulowanie w art. 89 u.p.t.u. oraz w rozporządzeniu ministra finansów z 24 grudnia 2009 r. w sprawie wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Wspólnoty Europejskiej.

Odpowiedź pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego

Dowiedz się więcej z książki
VAT. Komentarz 2015
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł