Uproszczenie przepisów dotyczących dokonywania zgłoszeń celnych czasopism i książek wprowadzanych na obszar celny Unii Europejskiej i wyprowadzanych poza ten obszar  przewiduje opublikowany na stronie resortu finansów projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i warunków przedstawiania towarów i dokonywania zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym.

Nowelizacja daje możliwość objęcia tych towarów procedurą dopuszczenia do obrotu i wywozu z wykorzystaniem zgłoszenia celnego składanego w miesięcznych okresach rozliczeniowych, w terminie odpowiednio do 5. lub 10. dnia miesiąca następnego za miesiąc poprzedni, na podstawie wykazów rejestracyjnych prowadzonych w uzgodnieniu a naczelnikiem urzędu celnego.

W zakresie procedury dopuszczenia do obrotu projektowana regulacja odsyła do odpowiedniego stosowania § 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne (Dz. U. Nr 94, poz. 902). Natomiast w zakresie procedury wywozu brak jest analogicznego rozwiązania na gruncie tego rozporządzenia, dlatego projekt wprowadza ułatwienia dla przedsiębiorców zajmujących się eksportem czasopism i książek poza obszar celny Unii Europejskiej.

Jolanta Mazur