Pytanie

Prowadzę działalność gospodarczą handlową. Chcę co miesiąc sporządzać remanent. O sporządzeniu remanentu w trakcie roku musze powiadomić naczelnika urzędu skarbowego - czyli musiałbym co miesiąc pisać informację, że sporządzam remanent.

Czy istnieją jakieś przepisy lub interpretacje mówiące iż można złożyć do urzędu skarbowego informację o remanentach miesięcznych i uchroni to przed informowaniem urzędu skarbowego co miesiąc?

Czy mogę napisać prośbę do urzędu skarbowego o nieskładanie miesięcznych zawiadomień i liczyć na to, że urząd skarbowy przychyli się do takiej prośby?

Odpowiedź

Zgodnie z § 28 ust. 4 rozporządzenia ministra finansów z 26.08.2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów - dalej r.p.k.p.i.r., o zamiarze sporządzenia spisu z natury w innym terminie niż na dzień 1 stycznia, 31 grudnia oraz na dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej podatnicy są obowiązani zawiadomić w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie co najmniej siedmiu dni przed datą sporządzenia tego spisu.

Z treści powyższego przepisu wynika jedynie, iż zawiadomienie musi zostać złożone w terminie co najmniej siedmiu dni przed datą sporządzenia spisu. Moim zdaniem nie wynika z niego iż zawiadomienie może dotyczyć jedynie jednego spisu. W zawiadomieniu można wskazać jednocześnie wszystkie ostatnie dni miesiąca, na koniec których podatnik zamierza sporządzać spis z natury, jeżeli podatnik postanowi rozliczać dochód w oparciu o comiesięczne spisy z natury. Moim zdaniem nie ma potrzeby składania co miesiąc odrębnego zawiadomienia.

Ustawodawca w ww. rozporządzeniu nie reguluje skutków materialnoprawnych nie poinformowania organu podatkowego o zamiarze sporządzenia remanentu. Niedopełnienie tego obowiązku nie powinno więc moim zdaniem wpłynąć na formalno-prawną moc takiego dokumentu.

Jak jednak zauważa Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 10.03.2005 r., FSK 1602/04, Niedopełnienie tego obowiązku tj. uprzedniego powiadomienia urzędu skarbowego o zamiarze sporządzenia remanentu faktycznie pozbawia organ podatkowy możliwości przeprowadzenia kontroli w zakresie prawidłowości sporządzenia spisu remanentu towarów i jego zgodności ze stanem rzeczywistym.

Powyższe może mieć swoje skutki przy rozliczeniu zaliczek na podatek dochodowy.

Uzasadnienie

Przepisy § 28 ust. 4 r.p.k.p.i.r., zobowiązują podatnika do zawiadomienia w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie co najmniej siedmiu dni przed datą sporządzenia tego spisu z natury w innym terminie niż na dzień 1 stycznia, 31 grudnia oraz na dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej podatnicy.

Niestety brak jest regulacji które wyłączały ten obowiązek w sytuacji gdy podatnik decyduje się sporządzać remanent np. co miesiąc. W związku z powyższym nie widzę możliwości nie składania zawiadomienia a zamiarze sporządzania spisu z natury za każdym razem gdy będą Państwo chcieli skorzystać z takiej możliwości.

Jednakże z drugiej strony moim zdaniem ustawodawca nakazuje złożenie zawiadomienia w terminie co najmniej siedmiu dni przed datą sporządzenia tego spisu z natury stąd też uważam że dopełnieniem tego warunku będzie złożenie jednego pisma w którym poinformują Państwo, iż będą Państwo sporządzali remanent na koniec każdego miesiąca aż do odwołania tego faktu.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów