Kandydaci na doradców podatkowych, którzy zdali z wynikiem pozytywnym egzamin przed Państwową Komisją Egzaminacyjną ds. Doradztwa Podatkowego mogą odbyć półroczną praktykę zawodową lub ubiegać się o uznanie za równi z praktyką zatrudnienia:

- w podmiotach uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego (przez okres co najmniej 6 miesięcy), jeżeli do zakresu obowiązków kandydata należało stosowanie przepisów z zakresu prawa podatkowego na rzecz klienta;

- w urzędzie skarbowym, izbie skarbowej, urzędzie kontroli skarbowej, urzędzie celnym, izbie celnej, Ministerstwie Finansów, samorządowych służbach finansowych, samorządowym kolegium odwoławczym (przez okres co najmniej 1 roku), jeżeli do zakresu obowiązków kandydata należało stosowanie przepisów prawa podatkowego w związku z prowadzonymi postępowaniami podatkowymi lub kontrolnymi;

- na stanowisku prokuratora lub sędziego, na stanowisku, na którym są wykonywane czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub na stanowisku uprawniającym do przeprowadzania lustracji w rozumieniu przepisów prawa spółdzielczego, na stanowisku głównego księgowego w podmiotach, które na podstawie przepisów o rachunkowości są obowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych, na stanowisku skarbnika gminy (przez okres co najmniej 1 roku);

- w charakterze pracownika naukowego, naukowo-dydaktycznego lub dydaktycznego, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, zajmującego się dziedzinami, w których zakres wchodzi prawo podatkowe (przez okres co najmniej 2 lat).

Na równi z praktyką jest też traktowane wykonywanie przez okres co najmniej 6 miesięcy zawodu adwokata, radcy prawnego lub biegłego rewidenta.

Po wejściu w życie ustawy z 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych Ministerstwo Finansów wydało rozporządzenie z 5 października 2014 r. w sprawie praktyki zawodowej kandydatów na doradców podatkowych, które pozbawiło mocy obowiązującej wcześniejsze rozporządzenie w tej sprawie (z 17 listopada 2010 r.).

Zobacz: Nowe zasady praktyk dla kandydatów na doradców podatkowych >>