Przychody ze stosunku pracy

Uzyskując przychody ze stosunku pracy odliczamy tzw. koszty pracownicze, które w ustawie zostały określone kwotowo. Jeżeli uzyskiwaliśmy przychody z tytułu jednej umowy o pracę, to odliczymy 111,25 zł miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 1335 zł. Jeśli dojeżdżaliśmy do zakładu pracy znajdującego się w innej miejscowości, możemy odliczyć 139,06 zł miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 1668,72 zł. W przypadku uzyskiwania przychodów z pracy od kilku pracodawców odliczenie nie może przekroczyć kwoty 2002,05 zł za rok podatkowy. Natomiast jeżeli mieliśmy kilku pracodawców i dodatkowo dojeżdżaliśmy do tych zakładów pracy z innej miejscowości, za rok podatkowy możemy odliczyć nie więcej niż 2502,56 zł.

Jeżeli roczne koszty pracownicze są niższe od wydatków na dojazd do zakładu pracy lub zakładów pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej w zeznaniu pracownik może uwzględnić te koszty w wysokości wydatków faktycznie poniesionych, pod warunkiem udokumentowania ich wyłącznie imiennymi biletami okresowymi.

Podobne zasady ustalania kosztów (tj, kwotowe) dotyczą niektórych przychodów z działalności wykonywanej osobiście, np. otrzymanych z tytułu pełnienia obowiązków społecznych lub obywatelskich, z tytułu zasiadania w radzie nadzorczej osoby prawnej (np. spółdzielni mieszkaniowej) czy z tytułu umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menadżerskich.

Przychody z umowy zlecenia lub umowy o dzieło

W przypadku przychodów z umowy zlecenia lub umowy o dzieło odliczamy zryczałtowane koszty w wysokości 20% (koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne), a z tytułu korzystania z praw autorskich – 50 % przychodów (koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne). Przy czym jeżeli udowodnimy, że koszty uzyskania przychodów były wyższe niż z zastosowania normy procentowej, koszty uzyskania przyjmujemy w wysokości kosztów faktycznie poniesionych.

Emerytury lub renty

W przypadku emerytur lub rent przychód równa się dochodowi (nie określa się kosztów uzyskania tych przychodów).