Zgodnie z tym rozporządzeniem do publicznej wiadomości są podawane następujące dane:
1) numer i datę wpisu na listę,
2) imię i nazwisko doradcy podatkowego,
3) miejsce wykonywania doradztwa podatkowego (siedzibę). W przypadku zawieszenia wykonywania czynności doradztwa podatkowego przez okres dłuższy niż 6 miesięcy w miejscu siedziby podaje się słowa „nie wykonuje”.

Z tego katalogu są więc wyłączone takie dane objęte wpisem na listę, jak: data urodzenia, miejsce zamieszkania, rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej i rodzaje zatrudnienia oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub inny numer służący identyfikacji dla celów podatkowych lub ubezpieczeń społecznych nadany w państwie pochodzenia osoby wpisanej na listę.

Listę zawierającą ww. dane wymienione aktualizuje się na koniec każdego miesiąca i zamieszcza na stronie internetowej KIDP. Może być ona przekazywana w formie elektronicznej osobom lub instytucjom czy też firmom na ich uzasadnioną i odpowiednio umotywowaną prośbę lub też, w związku ze zobowiązaniami Krajowej Rady Doradców Podatkowych wynikającymi z zawartych przez Radę umów. Przekazanie listy na tych zasadach wymaga każdorazowo pisemnej zgody Przewodniczącego oraz Sekretarza Krajowej Rady Doradców Podatkowych lub osoby upoważnionej do działania w ich imieniu.

Uchwała nr 209/2011 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie zakresu i kategorii danych, które obejmuje lista doradców podatkowych oraz zasad i trybu ich udostępniania.