Resorty uzgodniły, że w odniesieniu do darowizn zaproponowane zostanie rozwiązanie które umożliwi kontynuację amortyzacji. Zmiany odpowiadają na postulaty zgłaszane przez środowiska firm rodzinnych.

Obecnie, majątek otrzymany w ramach spadku lub darowizny podlega amortyzacji od wartości początkowej. Oznacza to de facto, że można wielokrotnie amortyzować te same składniki majątku, nabyte nieodpłatnie i zwolnione z podatku. Możliwość wielokrotnej amortyzacji bywa niestety nadużywana poprzez dokonywanie kolejnych darowizn w kręgu najbliższej rodziny.

Dlatego w procedowanej właśnie w Senacie ustawie z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne są rozwiązania uszczelniające system i ograniczające pole do nadużyć. Zmiana rozciąga ograniczenie w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych (w podatku dochodowym od osób fizycznych) na przypadki otrzymania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych tytułem darmym.

Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Rozwoju uzgodniły jednak, że rozwiązanie pozwalające na amortyzację nabytego majątku od wartości początkowej powinno zostać przywrócone dla dziedziczonego majątku. Jest to uzasadnione potrzebą kształtowania dobrych warunków do zmian pokoleniowych w firmach jednoosobowych, wśród których większość to firmy rodzinne. Ułatwi to ustawa o zarządzie sukcesyjnym, nad którą pracuje Ministerstwo Rozwoju.

Najpóźniej wraz z uchwaleniem tej ustawy planowane jest, zatem przywrócenie dotychczasowych zasad amortyzacji dla spadkobierców, ze skutkiem od 1 stycznia 2018 r.
W odniesieniu do darowizn zaproponowane zostanie natomiast rozwiązanie, które umożliwi kontynuację amortyzacji przez obdarowanego.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów