Poprawka została dodana przez posłów w sejmowej podkomisji do spraw monitorowania systemu podatkowego. W przypadku różnych wyników wykładni przepisów prawa podatkowego organ podatkowy będzie przyjmował wykładnię korzystną dla strony postępowania. Jednocześnie z prezydenckiego projektu ustawy zmieniającej ustawę Ordynacja podatkowa (druk nr 3018) usunięto art. 2a, który miał stanowić, że „Wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika”.

Nowe brzmienie proponowanego przepisu rozszerza stosowanie zasady nie tylko wobec podatników, ale również wobec płatników, inkasentów, następców prawnych i osób trzecich, które są stroną podstępowania.

Zobacz: MF dopuszcza wprowadzenie doprecyzowanej zasady in dubio pro tributario >>

Jak wskazuje Klaudia Kaniecka, ekspert Pracodawców RP kolejną ważną kwestią jest to, że zmieniono miejsce, w którym ma znaleźć się nowa zasada. W prezydenckim projekcie zaproponowano art. 2a, jednak finalnie zasada ta znajdzie się w art. 120a, czyli wśród zasad ogólnych Ordynacji podatkowej.

Nowa zasada zaaprobowana przez Ministerstwo Finansów ma przyczynić się do eliminowania rozbieżności istniejących w linii interpretacyjnej prawa podatkowego, które stanowią obecnie problem dotykający wielu podatników.

Informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego