Jeżeli spółka zaniechała budowy środka trwałego, musi ująć odpis aktualizujący.

Decyzja o zaniechaniu inwestycji w trakcie budowy, w wyniku czego jednostka nie zrealizuje korzyści ekonomicznych oczekiwanych uprzednio z tytułu użytkowania aktywa po jego ukończeniu, nakłada wymóg przeprowadzenia testu na utratę wartości. Testowanie środka trwałego na utratę wartości polega m.in. na porównaniu jego wartości bilansowej z jego wartością odzyskiwaną. Wartość odzyskiwalna to wyższa z dwóch kwot: wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży i wartości użytkowej.

W przypadku zaniechania dalszej budowy środka trwałego wartość odzyskiwalna takiego aktywa jest ustalana dla tego pojedynczego aktywa, gdyż zaniechany środek trwały w budowie nie będzie generował przepływów pieniężnych w powiązaniu z innymi aktywami spółki. Wartość użytkowa w tym przypadku będzie równa wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży, gdyż jedyne przepływy, jakie nieukończona linia produkcyjna może wygenerować, to przepływy z tytułu sprzedaży środka trwałego w jego aktualnym stanie lub sprzedaży jego elementów, lub sprzedaży złomu. Odpis z tytułu utraty wartości ustala się w wysokości nadwyżki wartości bilansowej nad wartością odzyskiwaną.

źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 5 maja 2011 r.