Pytanie

Czy można złożyć wniosek o zwrot podatku od wartości dodanej (VAT) naliczonego w innym państwie członkowskim (VAT-REF) za zakup samochodu ciężarowego w Niemczech?

Odpowiedź

Jeżeli podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie samochodu ciężarowego, tj. jeżeli zakup ww. pojazdu ma służyć w Polsce czynnościom opodatkowanym VAT, podatnik – przy spełnieniu pozostałych niżej wskazanych warunków – ma prawo do złożenia wniosku VAT-REF o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego przy zakupie samochodu ciężarowego w Niemczech.

Uzasadnienie

Jak wynika z art. 9 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - dalej u.p.t.u., nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.

Innymi słowy dostawa towarów, w wyniku której towary te są wysyłane (transportowane) z Niemiec do Polski stanowi co do zasady wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.

W takiej sytuacji polski podatnik VAT jest zobowiązany do zarejestrowania się dla celów transakcji unijnych (art. 97 ust. 1 u.p.t.u.). Od momentu zarejestrowania podatnik zobowiązany jest stosować w transakcjach wewnątrzunijnych swój numer NIP poprzedzony przedrostkiem PL oraz dodatkowo składać informacje podsumowujące VAT-UE (miesięcznie lub kwartalnie).

Zastosowanie tej procedury umożliwia dokonywanie zakupów w innym kraju unijnym bez podatku VAT. Oznacza to, że unijny dostawca wystawia fakturę bez naliczania podatku VAT. Podatek ten rozliczany jest w kraju przez polskiego nabywcę według stawki krajowej. Polski podatnik rozlicza tę transakcję dwa razy – jako sprzedaż oraz jako zakup – tym sposobem w deklaracji podatek VAT bilansuje się i jest dla nabywcy neutralny (widnieje tylko na fakturze i w deklaracji, ale fizycznie się go nie płaci).

W przypadku gdy w odniesieniu do danej transakcji nie ma zastosowania ww. procedura i podatnik otrzymał faktury od dostawcy unijnego, w których jest naliczony podatek od wartości dodanej (np. niemiecki VAT) istniej możliwość uzyskania jego zwrotu w ramach procedury VAT REFUND.

Jak wynika z art. 89 ust. 1h–1l u.p.t.u., o zwrot podatku od wartości dodanej może ubiegać się podatnicy, o których mowa w art. 15 u.p.t.u.

Zwrotowi podlega podatek zawarty w cenie nabywanych towarów i usług lub zapłacony w związku z zaimportowaniem przez niego towarów w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, wykorzystywanych do wykonywania czynności dających podatnikowi prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na terytorium kraju.

Jak wynika z powyższego, podatnicy uprawnieni do żądania zwrotu, to podmioty, które:

- są podatnikami w rozumieniu art. 15 u.p.t.u., czyli osoby wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą,

- u których sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 u.p.t.u.,

- nie dokonują wyłącznie czynności zwolnionych od podatku,

- a więc takie podmioty, które mają prawo do odliczania VAT również w kraju.

Mając na uwadze regulacje dyrektywy Rady 2008/9/WE z 12 lutego 2008 r. określającej szczegółowe zasady zwrotu podatku od wartości dodanej, przewidzianego w Dyrektywie 2006/112/WE, podatnikom niemającym siedziby w państwie członkowskim zwrotu, lecz mającym siedzibę w innym państwie członkowskim, należy również stwierdzić, że chodzi wyłącznie o takich podatników VAT, którzy na terytorium państwa członkowskiego zwrotu, w okresie zwrotu:

nie mieli siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, z których dokonywano transakcji gospodarczych, albo w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, nie mieli tam stałego miejsca zamieszkania ani zwykłego miejsca pobytu,

nie dostarczali żadnych towarów ani nie świadczyli usług uważanych za dostarczane lub świadczone w państwie członkowskim zwrotu, z wyjątkiem ściśle określonych transakcji.

Jak wynika z powyższego, jeżeli podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie samochodu ciężarowego, tj. jeżeli zakup ww. pojazdu ma służyć w Polsce czynnościom opodatkowanym VAT, podatnik – przy spełnieniu pozostałych ww. warunków – ma prawo do złożenia wniosku VAT-REF o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego przy zakupie samochodu ciężarowego w Niemczech.

Dowiedz się więcej z książki
Rozliczanie podatku VAT związanego z pojazdami samochodowymi
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł