Od 14 grudnia 2016 r. obowiązuje nowa ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi . W związku z tym, że Krajowy Standard Rachunkowości nr 10 bezpośrednio odnosił się do nieobowiązującej już ustawy z 2009 r., Komitet Standardów Rachunkowości podjął decyzję o jego aktualizacji.

W zaktualizowanym Standardzie dokonano zmian o charakterze merytorycznym oraz formalno – technicznym. Zmiany o charakterze technicznym odnoszą się głównie do drobnych korekt językowych oraz graficznych prezentacji zawartych w załącznikach w zaktualizowanym standardzie. Zmiany merytoryczne dotyczą następujących zagadnień:

- w słowniczku definicyjnym zaktualizowanego standardu zamieszczono odesłanie do właściwych artykułów nowej ustawy,

- doprecyzowano zakres wkładu własnego oraz zasady jego ewidencji księgowej,

- pozostawiono dotychczasowe brzmienie pojęcia „szacunkowej wartości wkładu własnego", bowiem szacunkowa wartość przedsięwzięcia określona na potrzeby standardu może się różnić od szacunkowej wartości umowy koncesji określonej w art. 6 ust. 1 ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi ,

- odniesiono się do kwestii ryzyka w umowach o partnerstwie publiczno – prywatnym i umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi,

- doprecyzowano zasady ustalania przez stronę prywatną innych przychodów z umowy.

Zaktualizowany Krajowy Standard Rachunkowości Nr 10 „Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi" ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2017 r. Natomiast w razie potrzeby doprowadzenia do porównywalności danych za rok ubiegły stosuje się KSR Nr 7 „Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dacie bilansu – ujęcie i prezentacja".

KSR nr 10 opublikowano w Dzienniku Urzędowym Ministra Rozwoju i Finansów z 28 lipca 2017 r. poz. 142.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów