Usługi prowadzenia zajęć muzycznych świadczone przez zatrudnionego nauczyciela podlegają opodatkowaniu 23% stawką podatku od towarów i usług.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i wyższym, świadczone przez nauczycieli.

Warunkiem zastosowania zwolnienia od podatku jest nie tylko spełnienie przesłanki o charakterze przedmiotowym dotyczącej rodzaju świadczonych usług, tj. usług prywatnego nauczania na odpowiednim poziomie edukacji, ale także przesłanki podmiotowej odnoszącej się do usługodawcy, który musi być nauczycielem. Zwolnione od podatku jest nauczanie prywatne przez nauczycieli, obejmujące kształcenie powszechne lub wyższe. Prywatne nauczanie obejmuje czynności wykonywane przez nauczycieli na ich własny rachunek i odpowiedzialność (tj. nauczyciel działa we własnym imieniu). Prywatny charakter nauczania nie zależy od istnienia bezpośredniej relacji umownej między uczącym a uczniem (bądź uczniami), może to być bowiem umowa zawarta przez nauczającego np. z rodzicami uczniów.

W związku z tym usługi muzyczno - edukacyjne świadczone przez nauczyciela na własny rachunek na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym i młodzieży w wieku szkolnym (podstawowym) i gimnazjalnym, realizowane w przedszkolach oraz prowadzonej przez niego szkole muzycznej, korzystają ze zwolnienia od podatku w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT.

Powyższe zwolnienie natomiast nie ma zastosowania do usług prowadzenia zajęć muzycznych świadczonych w jego szkole przez zatrudnionego nauczyciela, który nie świadczy tych usług na własny rachunek i nie jest związany umową bezpośrednio z uczniami (rodzicami). Jeżeli prowadzona szkoła muzyczna nie jest podmiotem objętym systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz nie posiada zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, to nie są także spełnione przesłanki zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT. Tym samym usługi te podlegają opodatkowaniu podstawowa stawką VAT.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 18 sierpnia 2011 r. z dnia 18 sierpnia 2011 r., sygn. ILPP1/443-768/11-4/MS.

Jolanta Mazur

źródło: www.mf.gov.pl