Mimo że sposób organizacji i zasady funkcjonowania funduszy zagranicznych określa ich prawo macierzyste, to zasady ich działalności, ich prawa i obowiązki na terytorium Polski określa ustawa o funduszach inwestycyjnych. Okoliczność ta powoduje, że fundusze te są zwolnione od podatku. Takie stanowisko przedstawił WSA w Warszawie w wyroku z dnia 31 stycznia 2011 r., III SA/Wa 2972/10, LEX nr 784268.

Sąd w przedmiotowej sprawie rozstrzygał, czy uprawnione jest zastosowanie wobec działającego na terenie Polski zagranicznego funduszu inwestycyjnego, posiadającego siedzibę w innym państwie członkowskim niż Polska, zwolnienia podmiotowego w podatku dochodowym od osób prawnych, określonego w art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy o CIT.

Występujący w sporze organ podatkowy uznał, iż ustalenie, że fundusz jest funduszem zagranicznym w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy o funduszach inwestycyjnych, nie jest warunkiem wystarczającym do skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy o CIT. Zdaniem organu podatkowego, ustawa o funduszach inwestycyjnych reguluje szczegółowo działalność funduszy zagranicznych na terenie Polski tylko w zakresie dotyczącym emisji jednostek uczestnictwa, a tym samym, jeśli takiej działalności fundusz na terenie Polski nie prowadzi, to nie jest funduszem działającym na podstawie tej ustawy i w konsekwencji nie służy mu zwolnienie od podatku dochodowego od osób prawnych.

Sąd nie podzielił jednak tego stanowiska i wskazał, że działalność funduszy inwestycyjnych nie ogranicza się tylko do emisji jednostek uczestnictwa. Zasadniczą formą działania funduszy jest lokowanie aktywów funduszy w papiery wartościowe, depozyty bankowe lub udziały innych funduszy. Zawężenie pojęcia "działający na podstawie przepisów ustawy" do wymogu faktycznego skorzystania przez fundusz w swojej działalności z konkretnych przepisów ustawy jest więc nieprawidłowe.

Dlatego też Sąd wyraźnie wskazał, że każdy fundusz "zagraniczny", tj. spełniający dyspozycję art. 2 pkt 9 ustawy o funduszach inwestycyjnych, działający na terenie Polski jest funduszem działającym na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych, albowiem w okresie jego działalności na terytorium Polski w zakresie jego uprawnień i obowiązków, a także wynikających z ich naruszenia sankcji, mają do niego zastosowanie przepisy tej ustawy. Wobec powyższego, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy o CIT, fundusz taki jest zwolniony od podatku dochodowego od osób prawnych.

Uzależnienie zastosowania zwolnienia podatkowego od podejmowania konkretnych czynności zapisanych w ustawie stanowi zbyt wąską interpretację przepisu art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy o CIT.

Michał Malinowski