Pytanie

Z jaką datą należy podpisać drugą wersję sprawozdania finansowego po badaniu, gdy opinia ma datę 15 maja?
Badana spółka twierdzi, że podpisze sprawozdanie finansowe tylko z datą 31 marca.

Odpowiedź

Drugą wersję sprawozdania finansowego, uwzględniającą uwagi biegłego rewidenta i zmiany wprowadzone w trakcie badania, kierownik jednostki powinien sporządzić w trakcie wykonywania czynności rewizji finansowej przez biegłego rewidenta. Tym samym sprawozdanie to powinno mieć datę z okresu, w którym przeprowadzane było badanie sprawozdania finansowego.

Uzasadnienie

Artykuł 52 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) – dalej u.o.r. – wymaga, aby kierownik jednostki sporządził roczne sprawozdanie finansowe nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego. W jednostkach, w których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym należy zatem sporządzić sprawozdanie finansowe najpóźniej w dniu 31 marca następnego roku obrotowego. Cytowany wyżej art. 52 ust. 1 u.o.r. wskazuje również, że kierownik jednostki ma obowiązek przedstawić sporządzone sprawozdanie finansowe właściwym organom, zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa oraz postanowieniami statutu lub umowy. W szczególności jest więc zobowiązany do przedstawienia sporządzonego w ustawowym terminie sprawozdania finansowego biegłemu rewidentowi badającemu to sprawozdanie.

Jeżeli w trakcie badania sprawozdania finansowego zostaną rozpoznane zdarzenia mające istotny wpływ na to sprawozdanie, jednostka – na mocy art. 54 ust. 1 u.o.r. – ma obowiązek odpowiednio zmienić to sprawozdanie, dokonując jednocześnie odpowiednich zapisów w księgach rachunkowych roku obrotowego, którego sprawozdanie finansowe dotyczy. Oznacza to, iż kierownik jednostki musi ponownie sporządzić roczne sprawozdanie finansowe, tzw. drugą wersję sprawozdania finansowego. Jeżeli badanie sprawozdania finansowego zostało przeprowadzone np. w maju (sugeruje to data opinii podana w treści pytania), to druga wersja sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013, uwzględniająca uwagi biegłego rewidenta badającego roczne sprawozdanie finansowe jednostki, musi mieć datę z okresu, w którym przeprowadzano badanie.

Przykładowo, jeżeli badanie sprawozdania finansowego zostało przeprowadzone od 5 do 15 maja 2014 r., to druga wersja sprawozdania finansowego powinna mieć datę z tego przedziału czasowego, bliższą dacie zakończenia badania (np. datę 12 maja 2014 r.). Nie jest bowiem możliwe, aby kierownik jednostki sporządził sprawozdanie finansowe (drugą jego wersję), uwzględniające uwagi biegłego rewidenta, przed dniem rozpoczęcia badania sprawozdania finansowego.

Pytanie pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego

Zobacz też: Co może zdarzyć się po sporządzeniu sprawozdania finansowego? >>