Stawki akcyzy w 2011 r. będą wynosić odpowiednio:

- na papierosy: stawka kwotowa - 158,36 zł / 1000 szt., stawka procentowa - 31,41 %;

- na tytoń do palenia: stawka kwotowa - 102,32 zł / kg, stawka procentowa - 31,41 %;

- na cygara i cygaretki : stawka kwotowa 244,40 zł / 1000 szt.

Poza wzrostem stawek podatku akcyzowego nowelizacja znosi najpopularniejszą kategorię cenową i zastępuje ją średnią ważoną detaliczną ceną sprzedaży, a także zmienia istniejące definicje papierosów, cygar i cygaretek oraz tytoniu do palenia. Zakładając, że proponowana w ustawie budżetowej 4 % podwyżka akcyzy ogółem nie spowoduje w 2011 r. wzrostu cen detalicznych papierosów, średnia ważona detaliczna cena sprzedaży papierosów pozostanie na poziomie z roku 2010. System z większym udziałem stawki kwotowej (oparty na ilości konsumowanym papierosów, a nie na ich cenach) jest korzystniejszy z punktu widzenia stabilności wpływów budżetowych, gdyż zmniejsza ich zależność od polityki cenowej producentów, importerów i nabywców wewnątrzwspólnotowych.

Zmieniona definicja papierosów wskazuje, że za dwa papierosy należy uznać tytoń zrolowany w przypadku, gdy wyłączając filtr lub ustnik, jest on dłuższy niż 8 cm, ale nie dłuższy niż 11 cm, za trzy papierosy - gdy jest dłuższy niż 11 cm, ale nie dłuższy niż 14 cm, za 4 papierosy - dłuższy niż 14 cm, ale nie dłuższy niż 17 cm, itd. Definicja cygar i cygaretek została uszczegółowiona o dodanie, że są przeznaczone do palenia w stanie niezmienionym i wprowadzenie ograniczenia wagowego dla cygar, które powinny ważyć nie więcej niż 10 g. Doprecyzowana została także definicja odpadów tytoniowych.

Uchylony został przepis określający jaki tytoń do palenia uznawany jest za tytoń drobno krojony przeznaczony do skręcania papierosów. Skoro tytoń do palenia spełnia definicję tytoniu drobno krojonego przeznaczonego do skręcania papierosów, to z uwagi na stosowanie obecnie tylko jednej stawki akcyzy na tytoń do palenia, przepis ten staje się bezprzedmiotowy.

Zmienione zostały zasady obliczania minimalnej stawki akcyzy na papierosy z najpopularniejszej kategorii cenowej na średnią ważoną detaliczną cenę sprzedaży papierosów, która stanowić będzie iloraz całkowitej wartości odpowiednio wszystkich papierosów albo tytoniu do palenia, znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy i ilości tych papierosów albo tytoniu do palenia. Całkowita wartość obliczana będzie w oparciu o detaliczne ceny sprzedaży obejmujące wszystkie podatki, na podstawie danych z roku poprzedzającego rok kalendarzowy, na który średnia ważona detaliczna cena sprzedaży jest obliczana.

Proponuje się, żeby wysokość minimalnej stawki akcyzy kształtowała się na poziomie 100 % całkowitej kwoty akcyzy, liczonej od średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów, co zapewnić ma ograniczenie tzw. wojen cenowych w tańszym segmencie papierosów i zapewnić przez to realizację celów zdrowotnych przez ograniczenie dostępności najtańszych papierosów.

Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 226, poz. 1477) wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r., z wyjątkiem definicji średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów, która wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.