Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy osiągający przychody z działów specjalnych produkcji rolnej mogą wybrać sposób ustalania dochodu - dochód rzeczywisty lub dochód szacunkowy.

Podatnicy osiągający przychody z działów specjalnych produkcji rolnej i nieprowadzący ksiąg rachunkowych ustalają dochód przy zastosowaniu norm szacunkowych z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcyjnej zwierzęcej.

Minister finansów w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa ogłasza co roku w drodze rozporządzenia normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej. Normy są corocznie zmieniane w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarowej produkcji rolniczej.

Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 31 maja 2012 r. wskaźnik cen towarowej produkcji rolniczej w 2011 r. w stosunku do 2010 r. wyniósł 115,9 (wzrost cen o 15,9 proc.).

Rozporządzenie ministra finansów z 13 listopada 2012 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej wejdzie w życie 1 stycznia 2013 r. (Dz. U. poz. 1272).