Pytanie

Czy dokonujący wypłaty partycypacji zobowiązany jest do wystawienia formularza PIT-8C?

Odpowiedź

Podmiot wypłacający zwaloryzowaną kwotę partycypacji ma obowiązek wystawienia informacji PIT-8C.

Uzasadnienie

W sytuacji, gdy kwota zwrotu wpłaty partycypacyjnej – o której mowa w art. 29a ustawy z 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego - dalej n.f.p.b.m., jest wyższa od kwoty wpłaconej na podstawie umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego budowanego przez TBS, dana osoba fizyczna otrzymuje przysporzenie majątkowe, które należy zakwalifikować jako przychód.

Zgodnie z art. 9 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - dalej u.p.d.o.f., każdy dochód osiągnięty przez osobę fizyczną podlega opodatkowaniu. Przychód w postaci oddanej partycypacji należy zaliczyć do przychodów z tzw. innych źródeł, o których mowa art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 u.p.d.o.f. Podobnie uznał WSA we Wrocławiu, w wyroku z 23 września 2011 r., I SA/Wr 1146/11.

Jak zaś wynika z art. 42a ust. 1 u.p.d.o.f. podmioty, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, są obowiązane sporządzić informację PIT-8C.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów