Według informacji Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) na depozyty, kredyty oraz wyniki banków w ub. roku wpływ miała sytuacja na rynku walutowym.
Depozyty ogółem osiągnęły wartość 546, 9 mld zł., w tym depozyty sektora niefinansowego stanowiły 90,4 %, depozyty banków komercyjnych były ponad 10-krotnie wyższe niż banków spółdzielczych (498,9 mld zl. wobec 47,9 mld zł.). W obu grupach struktura depozytów była podobna, jednak oszczędności i lokaty gospodarstw domowych powierzone bankom spółdzielczym były prawie 10-krotnie wyższe od pozyskanych przez te banki środków przedsiębiorstw. W bankach komercyjnych stanowiły one 65% , a w bankach spółdzielczych 87,9% depozytów sektora niefinansowego.
W 2008 r. można było zaobserwować znacznie szybszy wzrost akcji kredytowej, aniżeli depozytów. Przyrost wartości kredytów dla sektora niefinansowego (38,8% ) był ponad dwukrotnie większy od wzrostu depozytów (17, 8 %), czego konsekwencją było to, że wartość kredytów dla tego sektora była większa od depozytów o blisko 100 mld zł. Wartość kredytów ogółem wyniosła 611 mld zł., w tym udzielonych sektorowi niefinansowemu 593,6 mld zł. Banki komercyjne udzieliły kredytów na kwotę 577,1 mld zł. Znaczną część kredytów ogółem stanowiły kredyty mieszkaniowe (36,1%, tj. o 5,1% więcej niż przed rokiem). W grupie klientów indywidualnych kredyty mieszkaniowe stanowiły 52,6 % (46,3% rok wcześniej) ich wszystkich kredytów.
Wzrost zadłużenia gospodarstw domowych ogółem do 368,6 mld zł. (o 45%) był spowodowany w głównej mierze dużym popytem na kredyty mieszkaniowe.
Kwota kredytów dla przedsiębiorstw wzrosła do 222,7 mld zł.
Banki osiągnęły łącznie przychody z działalności operacyjnej w kwocie 204 mld zł., z tego 198,5 mld zł. wypracowały banki komercyjne, a 5,5 mld zł. banki spółdzielcze. Na wartość przychodów z działalności operacyjnej wpłynęły przede wszystkim przychody z działalności bankowej, które wyniosły ponad 190 mld zł. (o 85,8% więcej niż przed rokiem). Na kwotę tę złożyły się głównie przychody z operacji finansowych i wymiany walut (114,4 mld zł., o 139,4% proc więcej niż rok wcześniej)), przychody odsetkowe ((59,8 mld zł., tj. o 46,9% więcej ), i prowizje (14,7 mld zł., wzrost o 12,4%).
Koszty działalności operacyjnej banków wyniosły ogółem 185,9 mld zł. i miały o 8,8 pkt proc. wyższą dynamikę od dynamiki przychodów. Koszty banków komercyjnych osiągnęły 181,6 mld zł., a banków spółdzielczych 4,3 mld zł.
Wynik działalności bankowej sektora osiągnął poziom 49 mld zł., na co złożyło się głównie saldo dochodów z odsetek, prowizji i wymiany walut (odpowiednio: 30 mld zł., 11, 3 mld zł. oraz 6,7 mld zł.).
Wynik finansowy netto wyniósł 14,7 mld zł., a zysk netto wzrósł do 15,1 mld zł.
Straty netto w łącznej wysokości 362,4 mln zł. (o 60% więcej niż przed rokiem) poniosło 14 banków komercyjnych i 2 spółdzielcze .
Wskaźniki rentowności obrotu brutto i netto sektora bankowego po IV kwartale 2008 r. były wyraźnie niższe niż w porównaniu z analogicznym okresem 2007 r., ponieważ przyrost przychodów był znacznie wyższy od przyrostu wyniku finansowego. Zjawisko to wystąpiło jednak tylko w segmencie banków komercyjnych, w którym rentowność obrotu brutto spadła do 8,5%, a netto do 7%. Natomiast rentowność obrotu banków spółdzielczych poprawiła się, w ujęciu brutto wskaźnik ten osiągnął poziom 21%, a netto 16,7%.