Przekazanie klientom kwoty powstałej nadpłaty, z racji zmniejszenia wartości prenumeraty podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie.

Spółka zajmuje się kolportażem prasy w prenumeracie. W przypadku zmiany częstotliwości wydania numerów, zaprzestania wydawania czasopisma lub obniżenia ceny, w trakcie realizacji okresu prenumeraty, na który zostały przyjęte przedpłaty, spółka zwraca prenumeratorom nadpłacone kwoty. Zgodnie z zawartymi umowami o kolportaż, wydawcy w takim przypadku są zobowiązani do pokrycia poniesionych przez spółkę kosztów zwrotu nadpłat prenumeratorom. Spółka stała na stanowisku, iż należności którymi obciąża wydawców, pełnią funkcję odszkodowawczą i nie stanowią zapłaty za towar lub usługę, lecz rekompensatę za poniesione przez spółkę ewentualne koszty (straty). W konsekwencji oznacza to, iż opłaty te nie mieszczą się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Dyrektor Izby Skarbowej uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe. Jego zdaniem w przedmiotowym stanie faktycznym, wypłata wynagrodzenia nie przyjmuje formy rekompensaty za utracone korzyści, stanowiąc formę zadośćuczynienia w stosunku do spółki, tylko jest odpłatnością za wykonanie konkretnej usługi sprowadzającej się do przekazu pieniężnego w wysokości stwierdzonej nadpłaty, także błędnym byłoby traktować ją jako wypłatę odszkodowania. W zamian za otrzymane wynagrodzenie od kontrahenta, spółka dokonuje usługi przekazu pocztowego polegającej na zwrocie pieniędzy do klientów.

Reasumując, przedmiotowa czynność wykonywana przez spółkę polegająca na przekazaniu klientom kontrahenta kwoty powstałej nadpłaty, z racji zaistnienia okoliczności powodujących zmniejszenie wartości prenumeraty, stanowi odpłatne świadczenie usługi, w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy, i podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Interpretacja indywidualna z dnia 23 maja 2011 r., sygn. IPPP1-443-342/11-2/PR

Jolanta Mazur