Takie stanowisko przedstawił resort finansów w odpowiedzi na interpelacje poselską (nr 7705), w której zarzucono, że wymóg ten dyskryminuje osoby, które nie będąc zatrudnione w ww. jednostkach, spełniają wszystkie inne wymogi stawiane przed nimi w konkursie.

Zdaniem resortu, niezwykle istotne jest doświadczenie, które dana osoba nabywa podczas pracy w administracji podatkowej.
Wobec dynamicznych zmian, jakie mają miejsce w administracji podatkowej, i to zarówno w związku z częstymi zmianami otoczenia prawnego, w jakim funkcjonuje administracja podatkowa, jak i w związku ze zmianami organizacyjnymi, zasadne jest stawianie przed kandydatami na stanowisko naczelnika urzędu skarbowego wymogu posiadania aktualnego zatrudnienia w urzędzie podległym ministrowi finansów.

Specyfika oraz waga zadań przypisanych do urzędu skarbowego powoduje, iż prawidłowa ich realizacja wymaga zarówno wiedzy merytorycznej, jak i aktualnej, praktycznej umiejętności jej zastosowania. Tak więc warunek, o którym mowa wyżej, nie jest przejawem dyskryminacji osób, które chciałyby przystąpić do konkursu na stanowisko naczelnika urzędu skarbowego, ale wyrazem dbałości o prawidłową realizację zadań przez podległe mi jednostki.