Spór w niniejszej sprawie odnosi się do kwestii, czy wydatki na usługi doradcze można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, niezależnie od faktu, czy doprowadzą w konsekwencji do podwyższenia kapitału zakładowego.
Spółka zawarła umowę na usługi doradcze w związku z przeprowadzeniem procesu pozyskania kapitału. Przygotowana analiza ma być wykorzystywana przez władze spółki przy wyborze najkorzystniejszego źródła pozyskania kapitału na dalszą działalność. Analiza może mieć też wpływ na podjęcie decyzji o emisji publicznej. Zdaniem spółki wydatki na usługi doradcze, o których mowa można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów traktując je, jako koszty pośrednie w rozumieniu art. 15 ust. 4d ustawy o CIT. Są to bowiem wydatki związane z ogólnym funkcjonowaniem spółki, bez względu czy nastąpi w przyszłości podwyższenie kapitału czy też nie.
Organ podatkowy uznał za nieprawidłowe stanowisko spółki, w części dotyczącej możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków, które w konsekwencji doprowadzą do podwyższenia kapitału. Organ podatkowy przypomniał, że do przychodów nie zalicza się przychodów otrzymanych na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego (akcyjnego), funduszu udziałowego albo funduszu założycielskiego albo organizacyjnego ubezpieczyciela, a w towarzystwach powierniczych wartości aktywów tych funduszy. Koszty uzyskania przychodów nie mogą więc być związane z przychodami, które z przychodów zostały wyłączone. W konsekwencji poniesione przez spółkę wydatki na usługi doradcze w celu pozyskania kapitału w drodze emisji akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji, jako pozostające w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Zdaniem organu podatkowego jedynie wydatki na usługi doradcze w celu pozyskania kapitału, które nie pozostają w związku z podwyższeniem kapitałów stanowią koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, które jako koszty pośrednie będą podlegać zaliczeniu do kosztów podatkowych z chwilą ich faktycznego poniesienia.
Sprawa trafiła do WSA w Poznaniu. Sąd uznał stanowisko organu za niezgodne z prawem. W opinii Sądu wydatków poniesionych na usługi doradcze, również wówczas, gdy dochodzi do podwyższenia kapitału zakładowego, nie można kwalifikować do kosztów związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego. Są to wydatki związane z funkcjonowaniem ogólnym spółki, służące zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła przychodów, które nie wykazują związku z konkretnym przychodem. Uzasadniając swoje stanowisko sąd przywołał uchwałę z 24 stycznia 2011 r., II FPS 6/10, LEX nr 686104, w której NSA przyjął, że tylko wydatki związane z emisją nowych akcji, bez których nie jest możliwe podwyższenie przez spółkę akcyjną kapitału zakładowego, nie są kosztami uzyskania przychodów, stosowanie do reguł wyrażonych w treści art. 12 ust. 4 pkt 4 i art. 7 ust. 1 i 2 ustawy o CIT w zw. z art. 15 ust. 1 tej ustawy.

Wyrok WSA w Poznaniu z 1 lutego 2012 r., I SA/Po 839/11, LEX nr 1109366.