Zmiany, które wprowadza protokół podpisany 7 czerwca 2012 r. mają na celu usunięcie zapisów prowadzących do podwójnego nieopodatkowania pewnych kategorii dochodów, a także dotyczą szeregu technicznych kwestii, wypływających ze stosowania umowy w zmienionej sytuacji gospodarczej i politycznej.

Podstawową metodą unikania podwójnego opodatkowania w Polsce pozostanie metoda tzw. wyłączenia z progresją, natomiast w odniesieniu do niektórych kategorii dochodów - m.in. dywidend, odsetek i należności licencyjnych, uzyskiwanych przez polskich rezydentów w Luksemburgu - zastosowanie znajdzie metoda zaliczenia proporcjonalnego.

Protokół wprowadza zwolnienie z opodatkowania dywidend u źródła w przypadku posiadania co najmniej 10 proc. w kapitale spółki wypłacającej przez nieprzerwany 24-miesięczny okres poprzedzający dzień wypłaty dywidend. Obecna konwencja przewiduje ich opodatkowanie wg stawek 5 proc. (przy 25 proc. udziale w kapitale spółki wypłacającej dywidendę) oraz 15 proc w pozostałych przypadkach. Zmienia również postanowienia konwencji dotyczące odsetek i należności licencyjnych, obniżając dla obydwu kategorii stawkę podatku u źródła z 10 proc. do 5 proc.

Protokół wprowadza tzw. klauzulę nieruchomościową, czyli objęcie opodatkowaniem w państwie, w którym położony jest majątek nieruchomy, zysków z tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji), których wartość pochodzi pośrednio lub bezpośrednio z tego majątku nieruchomego.

Protokół będzie miał zastosowanie do podatków potrącanych u źródła, do dochodu osiąganego w pierwszym dniu, lub po tym dniu, drugiego miesiąca następującego po dacie, w której protokół wejdzie w życie, tj. od 1 września 2013 r.; oraz w odniesieniu do pozostałych podatków od dochodu oraz podatków od majątku, do podatków pobieranych za jakikolwiek rok podatkowy rozpoczynający się w 1 stycznia lub po tym dniu, w roku kalendarzowym następującym po roku, w którym protokół wejdzie w życie, tj. od 1 stycznia 2014 r.