Pytanie

Zamierzam otworzyć działalność w zakresie wynajmu sprzętu wodnego oraz wstępu na plaże. Czy ta działalność możne być opodatkowaną stawką 8,5 proc.?

Odpowiedź

Uzyskując przychody z działalności polegającej na wynajmie sprzętu wodnego i wstępu na plażę, podatnik nie może korzystać z opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 i art. 6 ust. 1 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - dalej u.z.p.d., podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mogą opłacać osoby fizyczne osiągające przychody z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym.

Od tej zasady istnieją pewne odstępstwa. W art. 8 u.z.p.d. wskazano okoliczności, których wystąpienie powoduje, że podatnik nie może dokonać wyboru opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub traci prawo do dalszego stosowania tej formy opodatkowania. Należy również zaznaczyć, że załącznik nr 2 do ustawy zawiera wykaz usług, oznaczonych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Jak wynika z powyższego w celu wskazania, czy dany rodzaj usług może być objęty ryczałtem ewidencjonowanym należy w pierwszej kolejności dokonać ich klasyfikacji do właściwego grupowani PKWiU. Powyższe jest tym bardziej uzasadnione, że również w celu określenia wysokości stawki ryczałtu konieczna jest znajomość tej klasyfikacji. Klasyfikacja PKWiU stanowi załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (DZ. U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.).

Zgodnie z tą klasyfikacją usługi:

wynajmu i dzierżawy środków transportu wodnego, bez załogi zaliczyć należy do grupowania PKWiU 77.34.10.0 ,

wypożyczania i dzierżawy sprzętu rekreacyjnego i sportowego (np.: desek surfingowych, nart wodnych i innego sprzętu do uprawiania sportów wodnych; kajaków, żaglówek i łodzi wycieczkowych; leżaków i parasoli) mieszczą się w grupowaniu PKWiU 77.21.10.0.

Ponieważ usługi powyższe nie zostały wymienione w załączniku nr 2, przychody z tytułu ich świadczenia mogą być opodatkowane ryczałtem. Ryczałt ten wynosi: w przypadku usług zaliczanych do grupowania PKWiU 77.34.10.0 – 17 proc. (art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. j u.z.p.d.), a dla usług z PKWiU 77.21.10.0 – 8,5 proc. (art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b u.z.p.d.).

O ile podatnik uzyskiwałby przychody wyłącznie z wynajmu sprzętu wodnego mógłby korzystać z opodatkowania ryczałtem, o tyle jednoczesne prowadzenie działalności w zakresie wstępu na plażę uniemożliwiają mu opodatkowywanie przychodów w formie ryczałtu.

Usługi w zakresie wstępu na palże należy według mnie zaliczyć do rodzaju PKWiU 93.29.11.0, obejmującego usługi związane z działalnością parków rekreacyjnych i plaż.

Zauważyć należy, że w poz. 56 załącznika nr 2 do u.z.p.d. – zawierającego wykaz usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem – wymieniono usługi mieszczące się w dziale 93 PKWiU, a więc również te zaliczane do grupowania 93.29.11.0.

Jak zaś wynika z art. 8 ust. 1 pkt 3 u.z.p.d., podatnik osiągający w całości lub w części przychody z tytułu świadczenia usług wymienionych w ww. załączniku nie może korzystać z ryczałtu.

Końcowo dodam, że w celu wyeliminowania jakichkolwiek wątpliwości co do prawidłowości ww. klasyfikacji świadczonych usług według PKWiU, podatnik może wystąpić do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi, ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź zajmującego się wydawaniem informacji dotyczących obowiązujących standardów klasyfikacyjnych o wiążącą opinię co do właściwego grupowania świadczonych przez siebie usług według PKWiU.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów