Pytanie

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą, w której wykorzystywane są samochody zarówno ciężarowe, jak i osobowe. Zgodnie z nowymi przepisami VAT, są to samochody zarówno ze 100 proc. odliczeniem VAT, jak i 50 proc. Pytanie dotyczy samochodu wykorzystywanego wyłącznie do działalności gospodarczej, zgłoszonego do urzędu skarbowego na druku VAT-26, uprawniającym do pełnego odliczenia VAT.
Czy przekazanie do użytkowania tego samochodu osobie współpracującej (żonie) rodzi jakieś skutki podatkowe?
Jaka musi być tutaj poprowadzona dokumentacja, jak wygląda kwestia "kilometrówki" w takim przypadku?

Odpowiedź

Jeżeli samochód będzie przekazany osobie współpracującej do wykorzystania wyłącznie na potrzeby działalności podatnika a nie potrzeby prywatne, wówczas podatnik nie utraci prawa do 100 proc. VAT naliczonego. Przekazanie samochodu osobie współpracującej nie znosi obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu.

Uzasadnienie

Zgodnie z definicją zamieszczoną w art. 2 pkt 34 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - dalej u.p.t.u., od 1 kwietnia 2014 r. za pojazdy samochodowe uznawane są pojazdy samochodowe w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym, o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.
Na podstawie art. 86a ust. 1 u.p.t.u., w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego stanowi tylko połowa kwoty podatku od towarów i usług. Ograniczenie takie nie ma zastosowania w przypadku gdy pojazdy są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby działalności gospodarczej podatnika lub konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą, jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie.

Na podstawie art. 86a ust. 4 pkt 1 u.p.t.u. pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, jeżeli sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Jak zostało wskazane w treści pytania, podatnik stosuje regulację przywołaną w poprzednim zdaniu, złożył VAT-26 i rozlicza 100 proc. VAT. Samo przekazaniem pojazdu do używania osobie współpracującej nie pozbawia podatnika prawa do rozliczania 100 proc. VAT jeżeli w dalszym ciągu jest on wykorzystywany wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności (a nie na potrzeby prywatne).

Zobacz: Chcesz odliczyć pełny VAT od samochodu musisz prowadzić ewidencję >>

Przekazanie samochodu osobie współpracującej nie znosi obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu. W przypadku gdy pojazd samochodowy jest udostępniany osobie niebędącej pracownikiem ewidencja winna zawierać:
1) numer rejestracyjny pojazdu samochodowego;
2) dzień rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia ewidencji;
3) stan licznika przebiegu pojazdu samochodowego na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji;
4) dokonany przez osobę udostępniającą pojazd:
a) kolejny numer wpisu,
b) datę i cel udostępnienia pojazdu,
c) stan licznika na dzień udostępnienia pojazdu,
d) liczbę przejechanych kilometrów,
e) stan licznika na dzień zwrotu pojazdu,
f) imię i nazwisko osoby, której udostępniony został pojazd.
5) liczbę przejechanych kilometrów na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji.

Przypomnijmy, że w przypadku używania pojazdu przez samego podatnika lub pracownika, w poz. 4 należy zamieścić wpis osoby kierującej pojazdem samochodowym dotyczący każdego wykorzystania tego pojazdu obejmujący:
a) kolejny numer wpisu,
b) datę i cel wyjazdu,
c) opis trasy (skąd – dokąd),
d) liczbę przejechanych kilometrów,
e) imię i nazwisko oraz podpis osoby kierującej pojazdem
– potwierdzony przez podatnika w zakresie autentyczności wpisu osoby kierującej pojazdem, jeżeli nie jest ona podatnikiem.

  Zobacz książkę "Samochody a VAT i podatki dochodowe" dostępną w ksiegarni internetowej Profinfo >>

Na zakończenie muszę zaznaczyć, że chociaż wykorzystanie pojazdu przez osobę nie będącą pracownikiem, zasadniczo, upoważnia do stosowania skróconej ewidencji, to jednak uważam, iż w sytuacji, w której z pojazdu korzysta na potrzeby samego podatnika osoba współpracująca z podatnikiem, z ostrożności podatkowej, należałoby prowadzić pełną ewidencję – obawiam się, że organy mogą stać na stanowisku, że faktycznie jest to wykorzystanie przez podatnika (dla którego osoba współpracująca jeździ pojazdem).

Odpowiedź pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego