Projekt rozporządzenia ministra finansów związany jest z wyjątkową sytuacją sektora banków spółdzielczych, przechodzących obecnie przemiany strukturalne i dostosowujących się do nowych wymogów regulacyjnych. Zaniechanie poboru podatku w zakresie określonym w projekcie ma na celu zwiększenie efektywności ewentualnych procesów restrukturyzacyjnych tych banków, a tym samym wzmocnienie sytuacji finansowej całego sektora, ochronę bezpieczeństwa środków pieniężnych deponentów tych banków oraz stabilności rynku finansowego.

Zaniechanie poboru podatku dochodowego dotyczyć będzie dochodów uzyskanych z tytułu wypłaconych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny gwarancji całkowitego lub częściowego pokrycia strat wynikających z ryzyka związanego z przejmowanymi lub nabywanymi prawami majątkowymi lub przejmowanymi zobowiązaniami i udzielonych dotacji na pokrycie różnicy między wartością przejmowanych lub nabywanych praw majątkowych i przejmowanych zobowiązań z tytułu środków gwarantowanych na rachunkach deponentów banku.

Udzielona podmiotowi przejmującemu dotacja oraz wypłacone kwoty gwarancji, wobec braku wyłączenia tych form wsparcia finansowego z definicji przychodów, stanowią przychód podatkowy i w konsekwencji podmiot uzyskujący środki z tytułu gwarancji lub dotację podlega z tego tytułu obciążeniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Stanowić to może istotną przeszkodę, utrudniającą lub wręcz uniemożliwiającą uczestnictwo w procesie przejęcia zainteresowanym instytucjom finansowym. W związku z tym minister finansów planuje zaniechać poboru podatku od tych dochodów.

Informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego

Dowiedz się więcej z książki
CIT. Komentarz. Podatki i rachunkowość
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł