Na wniosek skarżącego sąd rejonowy stwierdził nabycie spadku po jego zmarłej żonie. Postanowienie to uprawomocniło się 6 kwietnia 2016 r. 22 grudnia 2016 r. skarżący złożył zeznanie podatkowe na formularzu SD-3 tytułem dziedziczenia, a kilka miesięcy później wystąpił do organu podatkowego o odstąpienie od ustalenia podatku z tytułu nabycia spadku. Wskazał m.in., że nie miał wiedzy o nabyciu spadku, gdyż nie był obecny na ogłoszeniu postanowienia sądu w przedmiotowej sprawie, a sąd przesłał mu odpis na jego wniosek dopiero 7 października 2016 r. Taka argumentacja nie przekonała organów podatkowych, które ustaliły skarżącemu podatek z tego tytułu spadkobrania. Wyjaśniono skarżącemu, że na zgłoszenie organowi podatkowemu nabycia spadku miał sześć miesięcy, liczone od dnia uprawomocnienia się postanowienia spadkowego. Termin ten minął 6 października 2016 r. Nie miało natomiast znaczenia kiedy otrzymał odpis tego postanowienia. Powoływane przez skarżącego okoliczności jak trudna sytuacja finansowa, orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności, zaburzenia psychiatryczne czy zaburzenia pamięci i orientacji, również nie mogły mieć wpływu na rozstrzygnięcie. Mogłyby natomiast stanowić podstawę do wystąpienia z wnioskiem o umorzenie lub rozłożenie na raty ustalonego zobowiązania podatkowego.
LEX Biblioteka Podatkowa >>

Termin liczy się od dnia prawomocności orzeczenia
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie podzielił te zapatrywania.

Przypomniał, że w myśl art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych m.in. przez małżonka, jeżeli zgłosi na formularzu SD-Z2 nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie sześciu miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku. Niezłożenie zeznania w tym terminie ma ten skutek, że zwolnienie podatnikowi nie przysługuje, a nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych podlega opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej.
W tej sprawie postanowienie spadkowe uprawomocniło się 6 kwietnia 2016 r. i w tym dniu powstał obowiązek podatkowy po stronie skarżącego. Do 6 października 2016 r. skarżący mógł skorzystać z przysługującego mu zwolnienia, ale tego nie zrobił skoro zeznanie złożył dopiero 22 grudnia 2016 r. Dla obliczania tego terminu bez znaczenia jest kiedy faktycznie skarżący otrzymał odpis postanowienia.

Późniejsze dowiedzenie się – nie w tej sprawie
Sąd podkreślił, że możliwość powoływania się przez podatnika na późniejsze dowiedzenie się o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych po upływie tego terminu może dotyczyć osoby, której co prawda przysługują prawa do spadku, ale nie wie o tym fakcie, nie posiada wiedzy o toczącym się postępowaniu spadkowym i istnieniu postanowienia stwierdzającego nabycie przez nią spadku. Skarżący złożył natomiast zarówno wniosek inicjujący postępowanie spadkowe, jak też wniosek o wydanie odpisu postanowienia spadkowego. Dotyczy go zatem termin sześciomiesięczny liczony od daty prawomocności orzeczenia. Nie zmienia tego fakt, iż skarżący nie wziął udziału w rozprawie sądowej, a sam odpis postanowienia otrzymał po upływie w/w terminu.

Wyrok WSA w Szczecinie z 11 stycznia 2018 r., sygn. akt I SA/Sz 662/17

Jeśli uważasz, że nadążenie za wszystkimi zmianami w prawie podatkowym jest trudne – to dobrze trafiłeś! Eksperci LEX Biznes Księgowość pomogą Ci w interpretowaniu zmian w przepisach i we właściwym stosowaniu ich w codziennej praktyce. >>