Spółka jawna w związku z planowanym przekształceniem w spółkę komandytową złożyła wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej. Wyjaśniła, że ma wątpliwość, czy od wnoszonych do nowej spółki wkładów powinna zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych. Podkreśliła, że w wyniku przekształcenia nastąpi jedynie zmiana formy prowadzonej działalności gospodarczej, nie zmienią się natomiast ani jej wspólnicy, ani stan jej pasywów i aktywów. W umowie spółki komandytowej wspólnicy nie będą wnosili, jako wkładu, majątku zgromadzonego podczas funkcjonowania spółki jawnej, przewyższającego wartość pierwotnie wniesionych wkładów. Majątek ten pozostanie jednak majątkiem spółki przekształconej (spółki komandytowej), z uwagi na fakt, iż spółce przekształconej, jako następcy prawnemu będą przysługiwać wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej.

Bogatsza spółka dzieli się z fiskusem

Zdaniem organu administracyjnego planowana zmiana formy prowadzenia działalności gospodarczej będzie w opisanych warunkach stanowić zmianę umowy spółki w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W jej wyniku dojdzie do zwiększenia majątku spółki komandytowej. Jej łączny majątek będzie bowiem większy niż suma wkładów wniesionych pierwotnie do spółki jawnej. W związku z tym nadwyżka wartości wkładów do spółki komandytowej nad wartością wkładów do spółki jawnej, z racji wcześniejszego jej nieopodatkowania będzie podlegała podatkowi. Podstawę opodatkowania stanowić będzie wartość wszystkich wkładów wniesionych do tej spółki w związku z przekształceniem, ze zwolnieniem od podatku tej części wkładu, która odpowiada opodatkowanej wcześniej wartości wkładów w spółce jawnej. Wojewódzki Sąd Administracyjny zgodził się z tą wykładnią.

Podatek od nadwyżki wartości wkładów

Sąd przypomniał, że podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają również zmiany umowy spółki, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W przypadku umowy spółki za jej zmianę uważa się przekształcenie lub łączenie spółek, jeżeli ich wynikiem jest zwiększenie majątku spółki osobowej lub podwyższenie kapitału zakładowego spółki kapitałowej. Podstawę opodatkowania przy umowie spółki przy przekształceniu lub łączeniu spółek stanowi wartość wkładów do spółki osobowej powstałej w wyniku przekształcenia albo wartość kapitału zakładowego spółki kapitałowej powstałej w wyniku przekształcenia lub połączenia. Zwolniona od podatku jest wówczas ta część wkładów do spółki albo kapitału zakładowego, których wartość była uprzednio opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych lub podatkiem od wkładów kapitałowych do spółek kapitałowych.

W przestawionym we wniosku stanie faktycznym w wyniku przekształcenia spółki jawnej w komandytową łączny majątek przekształconej (komandytowej) będzie większy niż suma wkładów wniesionych pierwotnie do spółki jawnej. Majątek spółki komandytowej obejmie bowiem część majątku spółki jawnej, która nie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych tj. niepodzielony zysk jak i mienie nabywane przez spółkę ze środków dotychczas posiadanych. W tej sytuacji opodatkowaniu będzie podlegać różnica pomiędzy wartością majątku wniesionego do spółki komandytowej, a wysokością opodatkowanego uprzednio majątku spółki jawnej, tj. uprzednio opodatkowanych wkładów wniesionych do spółki jawnej.

Sąd podkreślił, że niezależnie od tego, czy następuje przekształcenie spółki osobowej w inną spółkę osobową, czy też spółki kapitałowej w spółkę osobową, mechanizm objęcia podatkiem od czynności cywilnoprawnych tej części majątku spółki, która uprzednio nie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, będzie niezmienny - wkładem do spółki przekształconej jest bowiem wartość całego majątku spółki przekształcanej (niezależnie czy jest to spółka osobowa czy kapitałowa), który wejdzie w skład spółki przekształconej.

Wyrok WSA w Krakowie z 19 stycznia 2018 r. I SA/Kr 1270/17.