Zgodnie ze Statutem Krajowej Izby Doradców Podatkowych do zadań Rady należy przedstawianie wniosków właściwym organom w zakresie stanowienia, a także stosowania prawa podatkowego.

Regulamin działania Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz Prezydium KRDP stanowi, że do zadań Komisji Prawnej i Współpracy z Organami Państwa (powołanej spośród członków KRDP) należy w szczególności sporządzanie opinii projektów aktów prawnych dotyczących prawa podatkowego, wskazywanie wadliwych przepisów prawa a także wadliwości w ich stosowaniu oraz udział przedstawicieli KIDP w uzgodnieniach międzyresortowych, w zakresie projektów ustaw i aktów wykonawczych dotyczących prawa podatkowego oraz przepisów o doradztwie podatkowym, w tym udział w pracach komisji i podkomisji Sejmu i Senatu.

Zobacz: Doradcy podatkowi włączą się w prace nad zmianami w przepisach podatkowych >>

W Regulaminie KRDP zapisano również, że Komisja Prawna i Współpracy z Organami Państwa KRDP ma dążyć do wykorzystania wiedzy i doświadczenia zawodowego wszystkich członków Izby, na zasadach ich społecznego i dobrowolnego udziału, w celu zapewnienia wykonywania obowiązku opiniowania aktów prawnych. Realizacja tego zadania odbywa się m.in. poprzez umożliwienie wszystkim członkom Izby zgłaszania uwag i postulatów do projektowanych aktów prawa podatkowego za pośrednictwem specjalnego modułu w serwisie internetowym KIDP (krdp.pl, zakładka „Konsultacje aktów prawnych”).

W uchwalonym w grudniu ubiegłego roku planie działania Komisji Prawnej i Współpracy z Organami Państwa KRDP na 2015 r. jako jeden z celów wyznaczono uzyskanie merytorycznego wpływu na kształt prawa podatkowego w Polsce w trosce o dobro podatników, w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. Wśród działań zaplanowanych na rozpoczynający się rok - poza opiniowaniem przekazanych KRDP aktów prawnych dotyczących prawa podatkowego (projektów ustaw i aktów wykonawczych) -zapisano m.in.:
- realizację własnych inicjatyw legislacyjnych, m.in. poprzez stworzenie listy zagrożeń/barier podatkowych, przepisów niezgodnych z regulacjami UE, czy przepisów powodujących rozbieżności interpretacyjne oraz podjęcie działań celem doprowadzenia do pożądanych zmian w prawie,
- identyfikację złych praktyk administracyjnych w obszarze wykładni i stosowania prawa podatkowego oraz podejmowanie działań zmierzających do ich eliminacji,
- udoskonalanie i rozpowszechnianie mechanizmów mających na celu włączenie doradców podatkowych w proces opiniowania propozycji legislacyjnych.