Pytanie

Kiedy należy otworzyć księgi rachunkowe fundacji?
Akt notarialny ustanowienia fundacji jest z 24 kwietnia 2014 r.; data dokonania wpisu w KRS - Rejestr Stowarzyszeń z 12 maja 2014 r., ale data rejestracji w tym wpisie - 30 kwietnia 2014 r.; w lipcu 2014 r. zmiana danych w KRS, nadanie numerów NIP i regon, otworzenie rachunku bankowego; w sierpniu 2014 r. wpłata fundatora. Nie było żadnych przychodów ani kosztów (za wyjątkiem opłat sądowych i skarbowych związanych z rejestracją fundacji ponoszonych przez członków zarządu). Fundacja nie będzie prowadzić działalności gospodarczej. Pierwszą transakcją będzie wpłata Fundatora, kolejną - zwrot opłat rejestracyjnych członkom zarządu.

Odpowiedź

W opisanym przypadku księgi należy otworzyć najpóźniej na dzień wpływu na konto bankowe fundacji środków pieniężnych od fundatora.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości, księgi rachunkowe otwiera się na dzień rozpoczęcia działalności. W przepisie tym określono, że dniem rozpoczęcia działalności jest dzień pierwszego zdarzenia wywołującego skutki o charakterze majątkowym lub finansowym.
Fundacja uzyskała osobowość prawną w dniu jej wpisania do rejestru stowarzyszeń. Sam wpis, jego zmiana, oraz uzyskanie numerów identyfikacyjnych NIP i REGON nie jest jeszcze przesłanką powodującą konieczność otwarcia ksiąg. Będzie nim natomiast dzień, w którym na konto wpłynęły środki pieniężne od fundatora – ich wpływ wywołał oczywiste skutki o charakterze majątkowym. Kolejną operacją powinna być decyzja zarządu fundacji o zwrocie opłat rejestracyjnych poniesionych w jej imieniu przez członków zarządu.

Odpowiedź pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego