Zwiększenie liczby wydawanych interpretacji ogólnych przełoży się na wzrost wiedzy i świadomości podatników oraz ujednolicenie praktyki organów administracji skarbowej, czyli bezpieczeństwo prawne i wzrost zaufania do organów państwa. Projektowany w ramach ustawy deregulacyjnej bis przepis, jako instrument zwiększający bezpieczeństwo prawne podatników w warunkach niestabilnego prawa podatkowego, jest bardzo potrzebny – piszą eksperci BCC.

Przepis poszerzający bazę podatników, którzy mogą wnioskować o wydanie przez Ministerstwo Finansów interpretacji ogólnej znalazł się w art. 9 ustawy o redukcji niektórych obowiązków dla obywateli i przedsiębiorców (druk 4461), który zawiera zmiany do ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa. Dzięki zmianom, nad którymi pracuje obecnie Komisja Nadzwyczajna „Przyjazne Państwo”, możliwość wnioskowania o wydanie interpretacji ogólnej dostaną organizacje pracodawców, organizacje związkowe oraz każdy podatnik.

Celem nowej regulacji jest zapewnienie podatnikom – w szerszym niż dotychczas zakresie – wiedzy na temat stanowiska naczelnego organu administracji skarbowej w stosunku do najpoważniejszych i dotyczących szerokiego kręgu zainteresowanych, problemów wykładni i stosowania prawa podatkowego.

Warto przy tym podkreślić, że proponowane regulacje, nie pozbawiają innych podmiotów możliwości występowania do ministra finansów z prośbą o wydanie interpretacji ogólnej. Prawo do składania wniosków (petycji) ma umocowanie konstytucyjne i ustawowe. W istocie zmiany sprowadzają się wyłącznie do nałożenia na ministra finansów obowiązku wydania interpretacji ogólnej w odpowiedzi na wystąpienie uprawnionego podmiotu, podczas gdy w stosunku do wniosków innych podmiotów tego obowiązku brak. Skoro organizacje reprezentatywne dotychczas mogły składać takie wnioski za pośrednictwem Trójstronnej Komisji, to dlaczego nie miałyby mieć prawa do uczynienia tego w prostszym proceduralnie trybie bezpośredniego wystąpienia?

Pewną słabością omawianych przepisów jest ich ograniczenie tylko do podatków. Usprawiedliwieniem może być jednak fakt, że właśnie prawo podatkowe najbardziej negatywnie wyróżnia się na tle innych dziedzin prawa licznymi wadami i brakiem stabilności. Instytucja interpretacji wiążącej jest więc szczególnie potrzebna na gruncie prawa podatkowego, co – naszym zdaniem – nie wyklucza możliwości rozszerzenia zakresu jej stosowania na inne daniny publiczne w przyszłości.

Innym mankamentem jest to, że ani projektowane regulacje, ani już obowiązujące przepisy, nie przewidują mechanizmu kontrolnego dla interpretacji ogólnej. Zdaniem BCC, poprzez analogię do interpretacji indywidualnej, należy dać wnioskodawcom prawo odwołania się do sądu administracyjnego, mimo że nie mamy w tym przypadku do czynienia z indywidualnym interesem danego podatnika.

Reasumując, w opinii BCC, zwiększenie liczby wydawanych interpretacji ogólnych przełoży się na wzrost wiedzy i świadomości podatników oraz ujednolicenie praktyki organów administracji skarbowej, co w konsekwencji przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa prawnego i wzrostu zaufania do organów państwa.

Mirosław Barszcz. Wojciech Warski

źródło: www.bcc.org.pl