Podczas posiedzenia VIII Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (NSRO) na lata 2007-2013, które odbyło się 9 lutego 2011 r. w Warszawie, zdecydowano o podziale ponad 1,331 mld euro z krajowej rezerwy wykonania oraz 632,4 mln euro pochodzących z dostosowania technicznego pomiędzy programy Innowacyjna Gospodarka, Infrastruktura i Środowisko, Rozwój Polski Wschodniej, Kapitał Ludzki oraz programy regionalne. Ponadto, 60 mln euro przeznaczono na usuwanie skutków powodzi i kryzysu; pieniądze te pochodzić mają z puli dostosowania technicznego.
Jak zapewniła minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska, dodatkowe środki unijne z krajowej rezerwy wykonania i dostosowania technicznego podzielone zostały według obiektywnych i jednolitych dla wszystkich kryteriów. Mają one wspomóc obszary, które przyczynią się do realizacji celów Narodowej Strategii Spójności i tym samym zwiększą skuteczność prowadzonej polityki rozwoju. W dalszej kolejności zmiany w programach operacyjnych muszą zostać przyjęte przez Komitety Monitorujące poszczególne programy, a ostatecznie zaakceptowane przez Komisję Europejską.
Wydawanie pieniędzy z funduszy unijnych przebiega sprawnie, a wartość podpisywanych umów, wniosków o płatności i certyfikowanych środków stale rośnie. Dzięki zakontraktowanym już projektom powstanie lub zostanie zmodernizowanych m.in. 8535 km dróg, 887 laboratoriów badawczych, 17680 km sieci szerokopasmowego Internetu, a wsparcie inwestycyjne otrzyma 4649 przedsiębiorstw.

Opracowanie: Patryk Ciurak

Artykuł pochodzi z Serwisu Samorządowego www.lex.pl/samorzad

Na podstawie: www.mrr.gov.pl