Sprawozdania Rb-35 i Rb-40 będą mogły być sporządzane i przekazywane z wykorzystaniem systemu TREZOR 3.0.

Zrezygnowano z przekazywania za pośrednictwem platformy ePUAP sprawozdań Rb-27ZZ i Rb-50. Odstąpiono także od przekazywania za pośrednictwem platformy ePUAP sprawozdań Rb-27 (dane te mają być prezentowane w informacji udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej).

Zmiany nastąpiły w zakresie sprawozdania Rb-27S (np. w kolumnie „Należności” nie wykazuje się należności długoterminowych).

Ponadto w sprawozdaniu Rb-28S w kolumnie „Wydatki wykonane” należy wykazywać zrealizowane wydatki, w tym wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego oraz wydatki zrealizowane w ramach fundusz sołeckiego nie tylko w rocznym sprawozdaniu, ale także w sprawozdaniu miesięcznym za grudzień.

Informacja Pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego Administracja