Pytanie

Czy wartości niematerialne i prawne wykazuje się w spisie z natury (remanencie likwidacyjnym) przy likwidacji działalności?

Licencja jest niezbywalna, oprogramowanie zostało całkowicie zamortyzowane.

Odpowiedź

Wartości niematerialnych i prawnych nie wykazuje się w remanencie likwidacyjnym. Wartości te powinny być jednak wykazane w wykazie składników majątku na dzień likwidacji działalności gospodarczej.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 24 ust. 3a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w razie likwidacji działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, w tym także prowadzonych w formie spółki niebędącej osobą prawną, lub wystąpienia wspólnika z takiej spółki sporządza się wykaz składników majątku na dzień likwidacji działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej lub na dzień wystąpienia wspólnika z takiej spółki. Wykaz powinien zawierać co najmniej następujące dane: liczbę porządkową, określenie (nazwę) składnika majątku, datę nabycia składnika majątku, kwotę wydatków poniesionych na nabycie składnika majątku oraz kwotę wydatków poniesionych na nabycie składnika majątku zaliczoną do kosztów uzyskania przychodów, wartość początkową, metodę amortyzacji, sumę odpisów amortyzacyjnych oraz wysokość wypłaconych środków pieniężnych należnych wspólnikom z tytułu udziału w spółce niebędącej osobą prawną na dzień wystąpienia lub likwidacji.

Wartość majątku objętego wykazem nie podlega opodatkowaniu - podatek płaci się dopiero w momencie jego zbycia przed upływem 6 lat.

Obowiązek sporządzenia spisu z natury wynika z § 27 rozporządzenia ministra finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów - zgodnie z tym przepisem podatnicy są obowiązani do sporządzenia i wpisania do księgi spisu z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów na dzień 1 stycznia, na koniec każdego roku podatkowego, na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego, a także w razie zmiany wspólnika, zmiany proporcji udziałów wspólników lub likwidacji działalności. Wartości niematerialne i prawne nie mieszczą się w powyższym katalogu, wobec czego nie podlegają wykazaniu w remanencie końcowym.

Uwagi

Wartości niematerialne i prawne są w rozumieniu VAT usługami, a tym samym nie są one wykazywane w remanencie końcowym, o którym mowa w art. 14 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.