Wyroki sądów administracyjnych warto analizować na dwóch poziomach – twierdzą prof. dr hab. Bogumił Brzeziński oraz dr hab. Wojciech Morawski z Ośrodka Studiów Fiskalnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Po pierwsze – jako rozstrzygnięcie konkretnego problemu, w kontekście danego stanu faktycznego i prawnego. Po drugie – warto szukać w wyrokach uniwersalnych zasad rozumowania prawniczego. Nie chodzi tu nawet o poszukiwanie tzw. linii orzeczniczej, czyli powtarzalnego sposobu rozstrzygania podobnych spraw, ale o próbę wypracowania ogólnych koncepcji orzeczniczych, swoistych zasad wykładni prawa podatkowego. Analiza orzecznictwa polskich sądów administracyjnych pozwala oczywiście stwierdzić, że sądy na takowe zasady powołują się (np. zasadę rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika), ale można mieć jeszcze duże zastrzeżenia do konsekwencji, z jaką takie zasady stosują, a na dodatek expressis verbis wyrażają. Zdaniem prof. Bogumiła Brzezińskiego oraz dr. hab. Wojciecha Morawskiego, zbyt wiele jeszcze jest w orzecznictwie zaskakujących, nie zawsze gruntownie przemyślanych zwrotów w rozumieniu tego samego przepisu.


Czy dwa dni wystarczą na analizę wyroków

Dobre przyjęcie inicjatywy konferencji naukowych poświęconych orzecznictwu w sprawach podatkowych, które miały miejsce w latach 2016 i 2017, skłoniło Ośrodek Studiów Fiskalnych do organizacji kolejnej konferencji w 2018 r. Konferencja pt. III Toruński Przegląd Orzecznictwa Podatkowego odbędzie się w Toruniu w dniach 9-10 marca 2018 r. Formuła konferencji polega na prezentacji i analizie najważniejszych oraz najbardziej reprezentatywnych wyroków sądów i trybunałów dotyczących problematyki podatkowej zapadłych w roku 2017.
Do udziału w konferencji Organizatorzy ponownie zaprosili bardzo zróżnicowane grono referentów (pracowników naukowych, sędziów, doradców podatkowych, radców prawnych), którzy zapewnią wielostronną analizę stanu orzecznictwa.
Referat rozpoczynający konferencję pt. Klauzula przeciw unikaniu opodatkowania a interpretacje ogólne i indywidualne przepisów prawa podatkowego – znaczenie objaśnień i ostrzeżeń podatkowych oraz opinii zabezpieczających wygłosi Prezes Izby Finansowej NSA sędzia Jan Rudowski.


Książki pokonferencyjne
Dzięki wsparciu wydawnictwa Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. już dwukrotnie  udało się po konferencji wydać książki, które zawierały wybrane komentarze do wyroków prezentowanych na konferencji, a także opracowania innych niż uczestnicy konferencji renomowanych autorów z różnych środowisk zainteresowanych prawem podatkowym. Są to następujące tytuły:
- Orzecznictwo w sprawach podatkowych 2017 >>
- Orzecznictwo w sprawach podatkowych. Komentarze do wybranych orzeczeń 2016 >>


Więcej informacji o konferencji tutaj >>