Warsztaty tańca współczesnego prowadzone przez teatr są usługami kulturalnymi i w związku z tym korzystają ze zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług. Takie stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 28 kwietnia 2011 r., sygn. ILPP1/443-154/11-4/BD.

Zadaniem statutowym teatru wnioskującego o wydanie interpretacji jest prowadzenie edukacji kulturalnej i wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego w dziedzinie baletu i choreografii. Teatr prowadzi otwarte zajęcia tańca współczesnego przez cały sezon artystyczny oraz w sierpniu tygodniowe warsztaty tańca współczesnego prowadzone przez wybitnego pedagoga, wg autorskiego programu.

Wnioskodawca jest podmiotem wpisanym do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora będącego podmiotem tworzącym instytucje kultury w rozumieniu ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Za wykonywanie usług w zakresie edukacji, teatr otrzymuje wynagrodzenie od uczestników. Natomiast wszelkie wpływy z ww. działalności przeznaczone są na kontynuację i doskonalenie świadczonych usług oraz na pozostałą działalność statutową, m. in. organizację spektakli.

Dyrektor Izby Skarbowej stwierdził, że na mocy obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 r. art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy o VAT zwolnione od podatku są usługi kulturalne świadczone przez podmioty prawa publicznego lub inne podmioty uznane na podstawie odrębnych przepisów za instytucje o charakterze kulturalnym lub wpisane do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora będącego podmiotem tworzącym instytucje kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, oraz dostawa towarów ściśle z tymi usługami związana.

Warunkiem zastosowania zwolnienia od podatku jest więc spełnienie przesłanki o charakterze przedmiotowym dotyczącej rodzaju świadczonych usług (kulturalnych), ale także przesłanki podmiotowej odnoszącej się do usługodawcy, który musi być podmiotem prawa publicznego, innym podmiotem uznanym za instytucje o charakterze kulturalnym lub podmiotem wpisanym do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora będącego podmiotem tworzącym instytucje kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

W świetle powołanych wyżej regulacji prawnych oraz opisu stanu faktycznego, prowadzone przez teatr warsztaty tańca współczesnego są więc usługami kulturalnymi, które korzystają ze zwolnienia od podatku VAT określonego w art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy, bowiem Wnioskodawca jest podmiotem wpisanym do rejestru instytucji kultury, a ponadto wszelkie wpływy z tej działalności przeznacza na kontynuację i doskonalenie świadczonych usług oraz na pozostałą działalność statutową.

Jolanta Mazur