Wakacje tuż, tuż, czyli co może znaleźć się w bagażu podróżnego

Planując zagraniczne wyjazdy wakacyjne warto wiedzieć, jakie towary i w jakich ilościach mogą znaleźć się w bagażu podróżnego. Służba Celna przygotowała w tym celu stosowną informację.

Zwolnione z należności celnych są towary przywożone w bagażu osobistym podróżnych, przyjeżdżających z spoza UE:

a. w transporcie lądowym – do równowartości 300 euro;

b. w transporcie lotniczym i morskim – do równowartości 430 euro.

Do tych wartości nie wlicza się:

a. wartości produktów leczniczych niezbędnych dla potrzeb podróżnego,

b. wartości bagażu osobistego, importowanego czasowo lub importowanego po jego czasowym wywozie,

c. wartości paliwa znajdującego się w standardowym zbiorniku dowolnego pojazdu silnikowego oraz paliwa znajdującego się w przenośnym kanistrze, którego ilość nie przekracza 10 litrów (paliwa te również stanowią bagaż podróżnego),

d. wartości tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz napojów alkoholowych przywożonych według poniższych norm.

Wyroby tytoniowe, jeżeli są przywożone w transporcie lotniczym lub w transporcie morskim przez podróżnego, który ukończył 17 lat mogą być przywożone w ilościach:

a. papierosy – 200 sztuk lub

b. cygaretki (cygara o masie nie większej niż 3g/sztukę) – 100 sztuk, lub

c. cygara – 50 sztuk, lub

d. tytoń do palenia – 250 g.

Jeżeli jednak wyroby tytoniowe są przywożone w transporcie innym niż lotniczy lub morski, to podróżny, który ukończył 17 lat może przywieźć:

a. papierosy – 40 sztuk lub

b. cygaretki (cygara o masie nie większej niż 3g/sztukę) – 20 sztuk, lub

c. cygara – 10 sztuk, lub

d. tytoń do palenia – 50 g.

Zwolnienie w ramach tych norm można stosować do dowolnego połączenia wyrobów tytoniowych, pod warunkiem, że suma wartości procentowych wykorzystywanych z poszczególnych zwolnień nie przekracza 100 proc.

Napoje alkoholowe, jeżeli są przywożone przez podróżnego, który ukończył 17 lat:

a. napoje powstałe w wyniku destylacji i wyroby spirytusowe o mocy powyżej 22 proc. alkoholu, alkohol etylowy nieskażony o mocy objętościowej alkoholu wynoszącej 80 proc. i więcej (np. wódka) – nie więcej niż 1 litr lub

b. alkohol i napoje alkoholowe o mocy objętościowej alkoholu nieprzekraczającej 22 proc. (np. likiery) - nie więcej niż 2 litry, i

c. wina niemusujące – nie więcej niż 4 litry, i

d. piwo – nie więcej niż 16 litrów.

Zwolnienie w ramach tych norm można stosować do dowolnego połączenia różnych rodzajów alkoholu i napojów alkoholowych, o których mowa w lit. a i b, pod warunkiem, że suma wartości procentowych wykorzystywanych z poszczególnych zwolnień nie przekracza 100 proc.

Jeżeli jednak przywożącym napoje alkoholowe jest podróżny, który ukończył 17 lat, który ma miejsce zamieszkania w strefie nadgranicznej lub jest pracownikiem zatrudnionym w strefie nadgranicznej, lub jest członkiem załogi środków transportu wykorzystywanych do podróży z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju, to zwolnione z należności celnych są:

a. napoje powstałe w wyniku destylacji i wyroby spirytusowe o mocy objętościowej alkoholu powyżej 22 proc.,

b. alkohol etylowy nieskażony o mocy objętościowej alkoholu wynoszącej 80 proc. i więcej - alkohol i napoje alkoholowe o mocy objętościowej alkoholu nieprzekraczającej 22 proc. i

c. wina niemusujące w ilości nieprzekraczającej 0,5 litra

Z kolei piwo w ilości nieprzekraczającej 2 litrów.

Zwolnienie w ramach tych norm można także można stosować do dowolnego połączenia różnych rodzajów alkoholu i napojów alkoholowych, o których mowa w lit. a i b, pod warunkiem, że suma wartości procentowych wykorzystywanych z poszczególnych zwolnień nie przekracza 100 proc.

Wartości dewizowe

Osoby przekraczające granicę państwową mają obowiązek zgłaszać, w formie pisemnej, organom celnym lub organom Straży Granicznej przywóz do kraju oraz wywóz za granicę złota dewizowego lub platyny dewizowej, bez względu na ilość, a także krajowych lub zagranicznych środków płatniczych, jeżeli ich wartość przekracza łącznie równowartość 10 tys. euro. Na odstępowanie od tego obowiązku zezwala się rezydentom i nierezydentom przekraczającym granicę państwową z innymi państwami obszaru Schengen.

Zagraniczny urlop może oznaczać kontrolę sanitarną, weterynaryjną czy fitosanitarną

Przywóz wielu towarów z krajów trzecich na obszar celny Wspólnoty Europejskiej, poza formalnościami celnymi, uzależniony jest także od przeprowadzenia kontroli sanitarnej, weterynaryjnej czy fitosanitarnej oraz konieczności posiadania określonych prawem dokumentów (zezwoleń, licencji, certyfikatów). Ograniczenia obejmują w szczególności:

Żywność

Żywność pochodzenia zwierzęcego (np. wyroby mięsne i wyroby zawierające mleko) podlega szczególnym ograniczeniom, a w przypadku ruchu podróżnych takiej żywności w zasadzie nie można przywozić. Podróżni przywożący ze sobą produkty mięsne i mleczarskie zobowiązani są do umieszczenia ich w specjalnych pojemnikach znajdujących się na przejściach granicznych. Żywność pochodzenia niezwierzęcego jest zwolniona z obowiązku przeprowadzenia granicznej kontroli sanitarnej w przypadku, jeśli jest przywożona w ilościach wskazujących na niehandlowy charakter przywozu (tj. na własne potrzeby).

Produkty lecznicze

Dopuszczalne jest przywiezienie pięciu najmniejszych opakowań w przypadku produktów leczniczych, które nie są sprzedawane w Polsce, a koniecznych podróżnemu.

Zwierzęta

Zwierzęta domowe, towarzyszące podróżnym (psy, koty, fretki, w liczbie nieprzekraczającej 5 sztuk zwierząt) mogą być przywożone do Polski, pomiędzy państwami członkowskimi Unii oraz wywożone poza UE. Zwierzęta muszą jednak:

a. posiadać elektroniczny identyfikator;

b. być zaszczepione przeciwko wściekliźnie;

c. posiadać dokumenty potwierdzające fakt szczepienia (paszport zwierząt lub świadectwo weterynaryjne).

W zależności od tego, z jakiego państwa trzeciego, do jakiego państwa członkowskiego UE przywożone są zwierzęta, wymagania te mogą być rozszerzone o obowiązek przeprowadzenia badania efektywności szczepienia lub kwarantannę.

W przypadku podróży pomiędzy państwami członkowskimi UE zwierzę musi posiadać elektroniczny czip, paszport zwierząt, wydawany przez urzędowego lekarza weterynarii oraz musi być zaszczepione przeciwko wściekliźnie. Informacje o szczepieniu zawarte są w paszporcie zwierzęcia.

W przypadku wywozu z Polski do państwa trzeciego (tj. poza UE) zwierząt domowych należy zapoznać się z wymaganiami, jakie zostały ustanowione w tym państwie trzecim. Zwierzę powinno mieć paszport zwierząt (co jest istotne przy powrocie do kraju) oraz spełniać warunki ustanowione w danym państwie trzecim.

Rośliny

Bez ograniczeń związanych z przeprowadzeniem granicznej kontroli fitosanitarnej, dopuszczalny jest wwóz do Polski:

a. świeżych warzyw i owoców do 5 kg;

b. ciętych roślin ozdobnych w ilości do 50 sztuk;

c. jednego ciętego drzewka choinkowego;

d. części roślin iglastych w ilości 5 sztuk.

Broń

Wywóz bądź przywóz broni podlega surowej reglamentacji i wymaga uzyskania wymaganych prawem dokumentów uprawniających do jej przewiezienia przez granicę państwową oraz wymaga zgłoszenia takiego przewozu organom celnym.

Środki odurzające, substancje psychotropowe i prekursory

Wywóz bądź przywóz środków odurzających, substancji psychotropowych oraz prekursorów jest zakazany z wyjątkiem przewozu dokonywanego przez licencjonowane podmioty na podstawie stosownych zezwoleń.

Dozwolony jest natomiast przywóz środków odurzających lub substancji psychotropowych na własne potrzeby lecznicze o ile osoba przedstawi, określone w przepisach odrębnych zaświadczenie zawierające dane pacjenta, lekarza, leku i organ wystawiający/uwierzytelniający.

Okazy gatunków zagrożonych wyginięciem

Przywóz z krajów trzecich na teren UE jak i wywóz z UE okazów rośli i zwierząt będących lub pochodzących z gatunków zagrożonych wyginięciem (wymienionych w postanowieniach Konwencji Waszyngtońskiej – CITES) możliwy jest na podstawie wydanych wcześniej odpowiednich zezwoleń i świadectw – zwanych dokumentami CITES (dokumenty te wydawane są przez Organy Administracyjne CITES odpowiednich państw). Brak takich dokumentów podczas przewozu powoduje konsekwencje karne związane z popełnieniem przestępstwa. Pełna lista gatunków objętych ochroną znajduje się w załączniku do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (Dz.U.UE.L.1997.61.1).

Zabytki

Pozwolenia na wywóz zabytku za granicę wymagają:

a. zabytki archeologiczne, które mają więcej niż 100 lat i wchodzą w skład zbiorów archeologicznych lub zostały pozyskane w wyniku badań archeologicznych bądź przypadkowych odkryć;

b. elementy stanowiące integralną część zabytków architektury, wystroju wnętrz, pomników, posągów i dzieł rzemiosła artystycznego, które mają więcej niż 100 lat;

c. wykonane dowolną techniką i na dowolnym materiale dzieł malarstwa, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 40 tys. zł;

d. wykonane na dowolnym materiale akwarele, gwasze i pastele, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 16 tys. zł;

e. mozaiki oraz rysunki wykonane dowolną techniką i na dowolnym materiale, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 12 tys. zł;

f. oryginalne dzieła grafiki i matryce do ich wykonania oraz oryginalne plakaty, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 16 tys. zł;

g. oryginalne rzeźby, posągi lub ich kopie wykonanych tą samą techniką co oryginał, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 20 tys. zł;

h. pojedyncze fotografie, filmy oraz ich negatywy, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 6 tys. zł;

i. pojedyncze lub znajdujące się w zbiorach rękopisy, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 4 tys. zł;

j. pojedyncze lub znajdujące się w zbiorach książki, które mają więcej niż 100 lat i ich wartość jest wyższa niż 6 tys. zł;

k. pojedyncze mapy drukowane i partytury, które mają więcej niż 150 lat i ich wartość jest wyższa niż 6 tys. zł;

l. kolekcje i przedmioty z kolekcji zoologicznych, botanicznych, mineralnych lub anatomicznych, których wartość jest wyższa niż 16 tys. zł;

ł. kolekcje o znaczeniu historycznym, paleontologicznym, etnograficznym lub numizmatycznym, których wartość jest wyższa niż 16 tys. zł;

m. środki transportu, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 32 tys. zł;

n. inne kategorie obejmujące zabytki, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 16 tys. zł.

Organ celny lub Straż Graniczna może zażądać od osoby dokonującej wywozu zabytku okazania dokumentu potwierdzającego fakt, że wywożony zabytek nie wymaga pozwolenia tj. że jego wiek lub wartość nie przekracza ww. progów (np. ocena wskazująca czas powstania zabytku, wycena, faktura, wystawione przez wyspecjalizowane instytucje).

Na przywóz zabytków nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia. Jeśli jednak taki przywóz dokonywany jest z państw nienależących do UE, to należy taki przywóz zgłosić w urzędzie celnym, w celu objęcia przedmiotu procedurą dopuszczenia do obrotu lub inną procedurą celną.

Opracowanie: Michał Malinowski, RPE WKP

Źródło: www.mf.gov.pl, stan z dnia 10 czerwca 2013 r.

Data publikacji: 10 czerwca 2013 r.