Pytanie dotyczy podatku od nieruchomości - spotkałam się z pojęciem "wakacji podatkowych" w kontekście rozbudowy, przebudowy budynku.
W związku z tym, że planujemy przebudowę dużego centrum handlowego poszukuję jakichkolwiek informacji na ten temat. Pojęcie to pojawiło się na szkoleniu prowadzonym przez Deloitte, niestety nic więcej na ten temat nie przekazali. Bardzo proszę, jeżeli posiadają Państwo informacje na ten temat o ich przekazanie.
Generalna zasada dotycząca momentu zapłaty podatku od nieruchomości określona jest w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) dalej: u.p.o.l. Zgodnie z tym przepisem obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości powstanie od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Biorąc pod uwagę, że obowiązek podatkowy powstaje u danego podatnika i względem danej nieruchomości (budowli), przyczynami powstania obowiązku podatkowego może być zaistnienie nowego podatnika, bądź nowej nieruchomości (budowli). Natomiast art. 6 ust. 3 u.p.o.l. mówi, że jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie.
W Państwa przypadku nie istnieje ani nowy podatnik, ani nowa nieruchomość. Nie zmieniacie także sposobu wykorzystywania istniejącego już budynku. Planujecie Państwo przebudować istniejące centrum handlowe. W związku z tym, moim zdaniem, obowiązywać Was będzie zasada określona w art. 6 ust. 2 u.p.o.l., która dotyczy tzw wakacji podatkowych.
W myśl przepisu zawartego w tym artykule, jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub ich części, obowiązek podatkowy powstaje 1 stycznia roku następującego po tym, w którym budowa została zakończona albo, w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem. Zasada wakacji podatkowych polega więc na tym, że do końca roku, w którym budowa została zakończona lub podatnik rozpoczął użytkowanie obiektu przed jego ostatecznym wykończeniem, nie ma obowiązku uiszczenia podatku od nieruchomości.
Niektóre organy podatkowe wskazują jednak, że w przypadku modernizacji środka trwałego w zakresie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości zastosowanie powinien znaleźć art. 6 ust. 3 u.p.o.l. Przepis ten mówi, że w sytuacji gdy w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po tym, w którym miało miejsce to zdarzenie
Stanowisko to wydaje się jednak odosobnione, a w doktrynie oraz interpretacjach organów podatkowych przeważa podejście, że modernizacji budowli, powodującej zmianę jej wartości początkowej w ciągu roku podatkowego, nie można uznać za zdarzenie, o którym mowa w art. 6 ust. 3 u.p.o.l. Przykładem może być intepretacja Prezydenta Miasta Olsztyna z dnia 16 sierpnia 2007 (PL.II.0550-8/07), w której czytamy: "Rozważając problematykę prawną której dotyczy przedstawione przez stronę zapytanie, trzeba zauważyć, że zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. podstawę opodatkowania dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej stanowi wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych - ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego (...).Fakt modernizacji budowli w trakcie roku podatkowego wpływa na zmianę wartości początkowej budowli, jednakże na potrzeby wymiaru podatku od nieruchomości ustala się wartość budowli na dzień 1 stycznia danego roku podatkowego. Modernizacji budowli, powodującej zmianę jej wartości początkowej w ciągu roku podatkowego, nie można uznać za zdarzenie, w którym mowa w art. 6 ust. 3 u.p.o.l.(...).
Podobne stanowisko w sprawie zajęło Ministerstwo Finansów Departament Podatków i Opłat Lokalnych w piśmie P1-833/28/PP/06/152 z dnia 29 września 2006 r.".
Joanna Jasińska